Wykład - płatnik i inkasent

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - płatnik i inkasent - strona 1 Wykład - płatnik i inkasent - strona 2 Wykład - płatnik i inkasent - strona 3

Fragment notatki:

PŁATNIK
PŁATNIK - DEFINICJA Art. 8 ORD
Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 1A ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Osoby fizyczne, osoby prawny praz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego.
Art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Art. 10 ust. 2 ustawy o pcc
Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. INKASENT
INKASENT - DEFINICJA →najczęściej występuje w podatkach samorządowych i opłatach lokalnych → wysokość zobowiązania jest znana (organ podatkowy ustala wysokość w drodze decyzji lub ustawa wskazuje widełki wysokości opłaty, a rada gmina ustala dokładną jej wysokość); w ustawie trudno szukać kto jest inkasentem → upoważnienie rady gminy do ustanowienia inkasenta; np. sołtys
Art. 9 ORD
Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 6 ust. 12 ust. o podatkach i opłatach lokalnych
PŁATNIK I INKASENT - DEFINICJA
Płatnik i inkasent są pośrednikami pomiędzy podmiotem czynnym a biernym prawa podatkowego wyręczając podatnika lub organy podatkowe w obowiązkach związanych z wymiarem i poborem podatku.
Status płatnika lub inkasenta określony podmiot nabywa z mocy ustawy lub uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Nie jest przy tym potrzebne zawieranie umów pomiędzy tym podmiotem a organami podatkowymi.
Płatnik i inkasent nie może przenieść w drodze umowy swoich obowiązków na podmiot trzeci.
PŁATNIK I INKASENT - OBOWIĄZKI INSTUMENTALNE → podstawowe obowiązki, poszczególne ustawy mogą nakładać szczegółowe obowiązki (np. spadki i darowizny w stosunku do notariusza - przekazywanie organom podatkowym odpisów aktów notarialnych, które spowodowały powstanie obowiązku podatkowego)

(…)

… płatnika.
WYNAGRODZENIE
Art. 28 § 1 ORD
Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. → wysokość nie jest duża
Art. 28 § 4 ORD
Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu…
… tych osób. Art. 32 § 1 ORD
Płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. PŁATNIK I INKASENT - ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zakres odpowiedzialności:
płatnik - podatek niepobrany, podatek pobrany a niewpłacony
inkasent - podatek pobrany a niewpłacony (NIE odpowiada za podatek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz