Prawo podatkowe - strona 3

note /search

Przypadki wygaśnięcia decyzji z mocy prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Przypadki wygaśnięcia decyzji z mocy prawa (art. 259 o.p.). Art. 259 op. Moc prawna decyzji może wygasnąć z mocy prawa, w sytuacji kiedy: @ nie dotrzymane zostaną terminy płatności odroczonego podatku/zaległości podatkowej @ nie dot...

Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania- opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

. Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania? Po wznowieniu postępowania mogą być wydane następujące decyzje: @ uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek niezbędnych do wznowienia postępowania, i w tym zakresie orzeka co do is...

Ryczałty podatkowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

RYCZAŁTY PODATKOWE: To taka konstrukcja podatkowa w której omija się pewne elementy konstrukcji podatku, pomija się podstawę opodatkowania i stawkę, a w ich miejsce wchodzi kwota np. a) Zryczałtowany podatek dochodowy - karta podatkowa - ...

Rzeczowe zabezpieczenie zobowiązań podatkowych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

RZECZOWE ZABEZPIECZENIA ZOBOWIAZAń PODATKOWYCH HIPOTEKA PRZYMUSOWA - przysługuje Skarbowi Państwa i JST na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego a także osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych i odsetek. Również część ułamkowa może być przedmiotem hipot...

Skala progresji globalnej- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

SKALA PROGRESJI GLOBALNEJ 100*10%=10,00 po potraceniu 90,00 101*20%=20,20 po potraceniu 79,80 (obecna skala różni się tym, że od nadwyżki płacimy wyższą stawkę czyli od 1,00 zł zapłacimy 20% a nie od 101,00zł) SKALA PROGRESJI GLOBALNEJ -Przyrost tej stawki stosowany jest do całej podstawy opodatk...

Struktura stosunków podatkowo-prawnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 455

STRUKTURA STOSUNKÓW PODATKOWO PRAWNYCH Stosunek dwustronny: 1.Podatnik 2.Organ podatkowy Ad 1) Podatnik; zasadniczo w większości podatków po stronie zobowiązanej będzie tylko jeden podatnik (od osób fiz.) są wyjątki np. w pod. od nieruchomości, rolnym, leśnym-może wystąpić więcej jeśli są współw...

Terminy załatwiania sprawy w postępowaniu w I i II instancji- opracowa...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

Terminy załatwiania sprawy w postępowaniu w I i II instancji. Art. 139 op. W I instancji sprawy które wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca. Termin ten wydłuża się przy sprawach skomplikowanych - wynosi wted...

Prawo podatkowe- test I

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2737

1.Podatek od towarów i usług : a)Odmiana jednofazowego podatku obrotowego b)Analitycznym podatkiem konsumpcyjnym c) Odmiana wielofazowego podatku obrotowego d) podatkiem, w którym przedmiotem opodatkowania jest wartość dodana (Podatek od ...

Prawo podatkowe- test II

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3745

Skala regresywna charakteryzuje się tym, iż: a)Wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania rosną stawki podatkowe b) Do podstawy opodatkowania mieszczących się w pierwszym przedziale skali stosuje się więcej niż jedną stawkę c) do podstawy opodatkowania mieszczących się w różnych przedziałach skali poda...

Prawo podatkowe- test IV

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1414

1.Organem podatkowym nie jest : a)naczelnik urzędu skarbowego b) inspektor kontroli skarbowej c)dyrektor izby skarbowej d) dyrektor urzędu kontroli skarbowej 2.Termin przedawnieni...