ponaglenie organu-opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ponaglenie organu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. Tzw. ponaglenie organu (art. 141 o.p.).
Art. 141 op.
W skrócie…
Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym, służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia oraz do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora IS/IC.
Jeśli organ wyższego stopnia, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.
Nieco szerzej…
Tzw. ponagleniem organu strona może walczyć z bezczynnością (milczeniem) organu podatkowego lub opieszałością jego działania. Ponaglenie przysługuje stronie postępowania, jeżeli sprawa nie została załatwiona w określonym terminie, zaś organ podatkowy nie wskazał nowego terminu dla załatwienia sprawy wraz ze stosownym uzasadnieniem. Zaskarżenie w tym trybie bezczynności organu podatkowego jest dopuszczalne jedynie, gdy obie przesłanki zostaną spełnione, tj. sprawa pozostanie nierozpatrzona, a nie został wskazany nowy, uzasadniony szczególnymi okolicznościami termin jej rozpatrzenia. Instytucja ponaglenia nie przysługuje jednak w przypadku wydłużania postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego w ramach czynności sprawdzających (art. 274b op.) oraz wydłużania kontroli podatkowej. Terminy przeprowadzania kontroli regulowane są odrębnie.
Ponaglenie powinno zostać skierowane bezpośrednio do organu wyższego stopnia, z pominięciem organu, na którego bezczynność składane jest zażalenie. Ponaglenie składane jest odpowiednio do:
@ dyrektora IS na bezczynność US
@ S.K.O. na bezczynność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu podatkowego I. instancji
@ ponaglenie do ministra finansów służy stronie w przypadku bezczynności dyrektora IS/IC
@ w przypadku działania ministra w charakterze organu I, instancji ponaglenie winno być skierowane również do ministra
Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy składania ponaglenia, a pismo w tym zakresie winno spełniać ogólne wymagania pism składanych w postępowaniu podatkowym, takie jak oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oznaczenie strony postępowania składającej zażalenie, żądanie wnioskodawcy. Nie została również wskazana szczególna forma działania, w jakiej organ nadrzędny powinien rozstrzygnąć w przedmiocie takiego zażalenia oraz ewentualnie zarządzić wyjaśnienie przyczyn uchybienia terminowi; analogicznie jednak do innych kwestii rozstrzyganych w toku postępowania, właściwy organ powinien wydać postanowienie.
  W przypadku, gdy organ nadrzędny uzna ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i wskazanie osób odpowiedzialnych za zwłokę przy rozpatrywaniu sprawy. W razie potrzeby może też nakazać jednostce niższego rzędu podjęcie odpowiednich działań, które zapobiegną w przyszłości powstawaniu opóźnień. Nie ma określonego normatywnie terminu załatwienia ponaglenia przez organ nadrzędny, przyjmuje się, że nie powinien on być dłuższy niż termin ustawowy dla rozpatrzenia innych spraw.


(…)

… formą dyscyplinowania urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania. Zgodnie bowiem z regulacją zawartą w Ordynacji podatkowej odpowiedzialność za opieszałość organu zostaje „zindywidualizowana", tzn. odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej albo innej przewidzianej przepisami prawa podlegać może konkretny pracownik, który:
@ nie dopełnił obowiązku zawiadomienia strony o przyczynie niedochowania terminu, @ bez uzasadnionych powodów nie załatwił sprawy w terminie, @ nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez organ nadrzędny wskutek ponaglenia strony postępowania.
Szczegółowe regulacje tej odpowiedzialności zawarte zostały w pragmatykach służbowych pracowników odpowiednich urzędów.
  Podkreślić należy to, że ponaglenie nie jest w żadnym stopniu środkiem zaskarżenia, tj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz