Bezczynność organu administracyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezczynność organu administracyjnego  - strona 1 Bezczynność organu administracyjnego  - strona 2

Fragment notatki:

Bezczynność organu administracyjnego. Organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające przeprowadzania postępowania wyjaśniającego tj. te, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody znane organowi z urzędu powinny być załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez organ odwołania (art. 35 Kpa). W przypadku, gdy organ nie może załatwić sprawy przepisowym terminie (z przyczyn leżących po jego stronie lub niezależnych) musi zawiadomić o tym strony postępowania podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).
Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w przepisach lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia (które to organy precyzuje art. 17 Kpa; dla organów samorządu terytorialnego będą to samorządowe kolegia odwoławcze). Organ wyższego stopnia uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych nie załatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości (art. 37 Kpa). W przypadku, gdy takie postępowanie w dalszym ciągu nie odniesie pożądanego skutku strona może złożyć skargę do sądu administracyjnego patrz szerzej rozdział Skarga do sądu administracyjnego . Warunkiem tej skargi jest właśnie uprzednie złożenie zażalenia na bezczynność do organu wyższego stopnia. Organ uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości.
Do sądu administracyjnego służy skarga na bezczynność w wypadku: - centralnych organów administracji rządowej, - terenowych organów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej - organów jednostek samorządu terytorialnego - innych organów, w zakresie, w jakim zostały powołane z mocy prawa do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.
Sąd administracyjny jest właściwy do rozpoznawania i rozstrzygania w sprawie skarg na bezczynność organu w takich granicach, w jakich służy skarga na decyzje administracyjne, postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym oraz egzekucyjnym i zabezpieczającym, akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.


(…)

… dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.
Przesłanką dopuszczalności skargi na bezczynność organów jest wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W przypadku skargi na niewydajnie decyzji w ustawowo określonym terminie służy w postępowaniu administracyjnym zażalenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz