Bezczynność organów administracyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezczynność organów administracyjnych-opracowanie - strona 1 Bezczynność organów administracyjnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

10. Bezczynność organu administracyjnego.
Organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające przeprowadzania postępowania wyjaśniającego tj. te, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody znane organowi z urzędu powinny być załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez organ odwołania (art. 35 Kpa). W przypadku, gdy organ nie może załatwić sprawy przepisowym terminie (z przyczyn leżących po jego stronie lub niezależnych) musi zawiadomić o tym strony postępowania podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).
Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w przepisach lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia (które to organy precyzuje art. 17 Kpa; dla organów samorządu terytorialnego będą to samorządowe kolegia odwoławcze). Organ wyższego stopnia uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych nie załatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości (art. 37 Kpa). W przypadku, gdy takie postępowanie w dalszym ciągu nie odniesie pożądanego skutku strona może złożyć skargę do sądu administracyjnego patrz szerzej rozdział Skarga do sądu administracyjnego. Warunkiem tej skargi jest właśnie uprzednie złożenie zażalenia na bezczynność do organu wyższego stopnia. Organ uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości.
Do sądu administracyjnego służy skarga na bezczynność w wypadku: - centralnych organów administracji rządowej, - terenowych organów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej - organów jednostek samorządu terytorialnego - innych organów, w zakresie, w jakim zostały powołane z mocy prawa do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.
Sąd administracyjny jest właściwy do rozpoznawania i rozstrzygania w sprawie skarg na bezczynność organu w takich granicach, w jakich służy skarga na decyzje administracyjne, postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym oraz egzekucyjnym i zabezpieczającym, akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.


(…)

… dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.
Przesłanką dopuszczalności skargi na bezczynność organów jest wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W przypadku skargi na niewydajnie decyzji w ustawowo określonym terminie służy w postępowaniu administracyjnym zażalenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz