Załatwienie spraw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Załatwienie spraw - strona 1

Fragment notatki:

ZAŁATWIENIE SPRAW
Dla kontroli podatkowej ten rozdział powinien być stosowany bardzo wybiórczo i ostrożnie, ponieważ KS ma bardzo ważne, określone terminy, ale w czasie trwania postępowania kontrolnego może strona wystąpić z wnioskami czegoś sobie życząc, więc KS powinna załatwiać te wszystkie sprawy, na jakie napotyka się w czasie trwania postępowania kontrolnego bez zbędnej zwłoki.
Art. 139. § 1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. (bez zbędnej zwłoki = w miarę możliwości jak najszybciej, żeby nie przedłużać końca kontroli. Koniec kontroli może być przesunięty w razie zaistnienia przesłanek do przedłużenia)
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.
§ 3. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.
§ 4. Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 140. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 141. § 1. Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 stronie służy ponaglenie do:
  1)  organu podatkowego wyższego stopnia;
  2)  ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.
§ 2. Organ podatkowy wymieniony w § 1, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.


(…)

…, może być udzielone również:
  1)  pracownikom urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu skarbowego;
  2)  pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby skarbowej;
  3)  funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika urzędu celnego,
  4)  funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej.
§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej.
Od 1992…
…, może być udzielone również:
  1)  pracownikom urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu skarbowego;
  2)  pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby skarbowej;
  3)  funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika urzędu celnego,
  4)  funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej.
§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej.
Od 1992…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz