Prawo cywilne i handlowe - strona 2

note /search

Funkcje organów kontroli państwowej - omówienie - Trybunał Konstytucyj...

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

Trybunał Konstytucyjny to organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. &...

Ograniczone prawa rzeczowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1575

Ograniczone prawa rzeczowe to prawa przysługujące osobie fizycznej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby. Wskutek ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, uprawnienia właściciela rzeczy ulegają pewnemu uszczupleniu na rzecz innej osoby, której to ograniczone prawo rzeczowe...

Prawo administracyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Prawo administracyjne to gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno b...

Rola adwokatów i radców prawnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

W3 Adwokat - prawnik udzielający porad prawnych i prowadzący sprawy klientów w sądzie. Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj...

Rola notariuszy w świadczeniu pomocy prawnej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Notariusz - mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Wybrane zadania notariusza: sporządzanie aktów notarialnych sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzanie poświadczeń: ...

Sądowe postępowanie cywilne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

Właściwość jest to zakres kompetencji sądu do rozpoznania sprawy cywilnej i podejmowania czynności procesowych.   W zależności od źródła, z którego właściwość wynika, wyróżniamy: właściwość ustawową, właściwość umowną, właściwość delegacyjną.   Właściwość ustawowa została określona przez ustawod...

Struktura i funkcje sądów powszechnych w Polsce - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

W4 Sąd rejonowy to w polskim systemie sprawiedliwości sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Instancją odwoławczą dla sądu rejonowego jest sąd okręgowy. Sądy rejonowe tworzy i znosi M...

Struktura organizacyjna i funkcje organów władzy ustawodawczej - omówi...

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2968

Organy ustawodawcze w Polsce to Sejm i Senat. Ich główną funkcją jest stanowienie prawa. Sejm i Senat stanowią dwuizbowy parlament. Połączone izby Sejmu i Senatu tworzą w przypadkach przewidzianych w Konstytucji Zgromadzenie Narodowe. Sejm składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnyc...

Struktura organizacyjna i funkcje organów władzy wykonawczej - omówien...

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3787

Prezydent to najwyższy urząd w państwie będącym republiką. Zgodnie z Konstytucją, Prezydent RP to najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i zapisów Konstytucji, zwierzch...

System prawny Unii Europejskiej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Prawo wspólnotowe dzieli się na prawo pierwotne i prawo wtórne, które są jego głównymi źródłami. Prawo pierwotne stanowią: traktaty założycielskie trzech Wspólnot: Traktaty Paryski z 18 IV 1951 r., tworzący Europejską Wspólnotę Węgla i