System prawny Unii Europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System prawny Unii Europejskiej - omówienie - strona 1 System prawny Unii Europejskiej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo wspólnotowe dzieli się na prawo pierwotne i prawo wtórne, które są jego głównymi źródłami.
Prawo pierwotne stanowią:
traktaty założycielskie trzech Wspólnot: Traktaty Paryski z 18 IV 1951 r., tworzący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali; Traktaty Rzymskie z 25 III 1957 r., konstytuujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (obecnie Wspólnota Europejska) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, wraz z ich załącznikami i protokołami.
umowy modyfikujące lub uzupełniające traktaty założycielskie; umów takich zawarto do końca 2001 roku kilkanaście, a do najważniejszych, obowiązujących obecnie należy zaliczyć:
protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z 8 IV 1965 r.
układy akcesyjne o przystąpieniu do Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej następujących państw: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii, Austrii, Finlandii i Szwecji
Jednolity Akt Europejski z 17 II i 28 II 1986 r.
Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) z 7 II 1992 r.
Traktat Amsterdamski z 2 X 1997
Umowa z Schengen z 14 VI 1985
Traktat Nicejski z 26 II 2001
Prawo wtórne tworzą akty prawne stanowione przez właściwe instytucje Unii, wyposażone w odpowiednie kompetencje na mocy postanowień traktatowych w celu realizacji zadań wyznaczonych przez te traktaty. Wyliczenia takich aktów prawnych dokonuje art. 249 Traktatu o WE. Zgodnie z nim mogą one przybrać postać rozporządzenia, dyrektywy, decyzji, zalecenia i opinii.
Rozporządzenie jest aktem prawnym o zasięgu ogólnym, a zawarte w nim normy prawne są sformułowane w sposób generalny i abstrakcyjny, zarówno jeśli chodzi o zakres sytuacji, w których ma ono zastosowanie, jak i krąg adresatów, który jest nieograniczony. Obowiązuje ono co do wszystkich jego elementów, bez możliwości jakichkolwiek modyfikacji i selektywnego stosowania. Ten akt prawny ma bezpośrednie zastosowanie w każdym państwie członkowskim. Staje się więc częścią wewnętrznego porządku prawnego tych państw bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań z ich strony. Formalna inkorporacja norm prawnych rozporządzenia do wewnętrznego porządku prawnego jest zabroniona. W sytuacji, gdy treść rozporządzenia jest sprzeczna z aktem prawa wewnętrznego, ma ono wyższość nad normą prawa wewnętrznego. Prawo do uchwalania rozporządzeń traktaty powierzają Radzie Unii; natomiast Komisja nosi kompetencje do wydawania tzw. rozporządzeń wykonawczych. Szczególnie często rozporządzenia są wydawane w zakresie rolnictwa i polityki konkurencyjnej.
Dyrektywa wiąże swych adresatów, którymi mogą być wyłącznie państwa członkowskie (jedno, kilka lub wszystkie) Unii; co do celów, które powinny być osiągnięte, pozostawiając im swobodę wyboru formy i środków realizacji tych celów. Wydana przez instytucję UE dyrektywa nie wywiera bezpośredniego skutku aż do momentu upływu wyznaczonego przez nią samą terminu jej realizacji przez adresata. Szczególnie ważną rolę odgrywa ona w procesie harmonizacji i ujednolicania systemów prawych państw członkowskich.


(…)

…, do którego ich adresaci nie mają obowiązku się zastosować. Są one wyrazem oceny, poglądu, propozycji, sugestii, których realizacja zależy od swobodnego uznania ich adresatów.
Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, Radę albo Komisję wymagają jasnego i jednoznacznego uzasadnienia oraz powołania się na podstawę prawną. Muszą one być wydane przy zachowaniu stosownej procedury. Warunkiem wejścia w życie rozporządzeń oraz dyrektyw skierowanych do wszystkich państw członkowskich jest ich publikacja w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Wchodzą w życie z dniem oznaczonym przez nie same bądź też, w przypadku braku takiego oznaczenia, 20 dni po ich publikacji. Natomiast inne dyrektywy oraz decyzje obowiązują z chwilą ich notyfikacji adresatom.
Do szeroko rozumianego prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz