Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa finansowego - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa finansowego - opracowanie - strona 1 Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa finansowego - opracowanie - strona 2 Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa finansowego - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa finansowego Traktat u przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach  1.05.2004r. Acquis Communautaire Dorobek prawny Wspólnot Europejskich i UE obejmuje: -wszystkie traktaty założycielskie i akcesyjne oraz umowy międzynarodowe je zmieniające, -przepisy wydawane na ich podstawie przez organy UE, -umowy międzynarodowe zawarte przez UE -orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (dawniej ETS) i Sądu Pierwszej Instancji -deklaracje i rezolucje, -zasady ogólne prawa wspólnotowego. Art. 91 ust. 3 Konstytucji RP: „Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującą organizację międzynarodowa, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”. Traktaty - podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie: 1952 - Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1958 - traktaty rzymskie, EWG, EURATOM 1987 - jednolity akt europejski - jednolity rynek 1993 - Traktat o Unii Europejskiej - traktat z Maastricht 1999 - Traktat z Amsterdamu 2003 - Traktat z Nicei 2009 - Traktat z Lizbony Traktaty akcesyjne: 1972 - Dania, Wielka Brytania, Irlandia 1979- Grecja 1985 - Hiszpania i Portugalia 1994 - Austria, Finlandia, Szwecja 2003 - Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr 2005 - Bułgaria i Rumunia Traktat z Lizbony -Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejska podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007r. (obowiązuje od 1.12.2009) -Opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 306 z 17 grudnia 2007r. Dzienniku Ustaw Nr….. Część główna Traktatu (preambuła +7 artykułów) -13 protokołów 44 wspólne deklaracje 12 deklaracji niektórych państw członkowskich
Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy C 115 z 9 maja 2008r.) Traktat z Lizbony: -przekształcił UE w spójna organizacje międzynarodowa -Przyznano UE osobowość prawna i podmiotowość prawnomiędzynarodowa -Uproszczono podstawy traktatowe -Uproszczono system aktów prawa pochodnego i procedur decyzyjnych -zniesiono tzw. Strukturę filarową Unii Struktura Unii Europejskiej Unia Europejska Polityki UE - wspólny katalog aktów prawnych, kompetencje Parlamentu europejskiego i Komisji…….. Instytucje i organy doradcze Instytucje: *Parlament Europejski *Rada Europejska *Rada *Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Organy doradcze Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów…….. Katalog kompetencji w Traktacie z Lizbony

(…)

… -to rozporządzenia, dyrektywy lub decyzje o charakterze wiążącym, które nie są przyjmowane w drodze zwykłej lub specjalnej procedury ustawodawczej oraz decyzje rady przyjęte w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa -mogą one mieć charakter aktów delegowanych lub wykonawczych
Rozporządzenia - przykłady: -Rozporządzenie PEiR 9WE nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. ustanawiające wspólnotowy kodeks…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz