Prawo administracyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - omówienie - strona 1 Prawo administracyjne - omówienie - strona 2 Prawo administracyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo administracyjne to gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak i pośrednio przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania..
Administracja to działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi lub cudzymi.
Jako system, administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji.
Samorząd z prawno-administracyjnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej (czasem również sądowniczej) zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki wykonywania tych zadań.
Samorząd oznacza również administrację publiczną wykonywaną samodzielnie przez odrębne od państwa, posiadające osobowość prawną wspólnoty osób (korporacje, związki publicznoprawne).
Wyróżniamy dwa rodzaje samorządu:
terytorialny - dotyczący wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium,
funkcjonalny - dotyczący wspólnoty osób opartej na więzi pracy, wykonywania zawodu lub innej działalności Samorząd dzieli się również na:
samorząd oparty na substracie majątkowym, np. fundacja.
samorząd oparty na substracie osobowym,
samorząd terytorialny, np. gmina,
samorząd wyznaniowy, np. gmina żydowska.
samorząd narodowościowy,
samorząd gospodarczy, np. Krajowa Izba Gospodarcza,
samorząd zawodowy, np. samorząd adwokacki.
Służba cywilna to zespół urzędników administracji rządowej w Polsce. Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów. W jego skład wchodzą urzędnicy szczebla centralnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie), jak również przedstawiciele rządowej administracji terenowej - zespolonej i niezespolonej. W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.
Korpus służby cywilnej

(…)

… jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. jego działalność jest unormowana w ustawie o ochronie danych osobowych. Zadaniem jego jest sprawdzanie czy przestrzegane jest przez różne podmioty zarówno publiczne jak również prywatne prawo każdego do nie rozpowszechniania bez jego zgody dotyczących go danych osobowych. Rozpowszechnianie to dotyczy celowego działania jak i nieprawidłowości przypadkowych…
… regulowane jest nie tylko przez przepisy prawa cywilnego, ale również przez prawo administracyjne. Podmioty administracji publicznej w celu racjonalnego wykorzystania środków publicznych oraz przeciwdziałaniu korupcji zobowiązane są stosować procedurę zamówień publicznych. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy…
… jest Państwowa Inspekcja Pracy. W jego skład wchodzą: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy i inspektorzy pracy. Zadaniem ich jest zapewnienie przestrzegania prawa pracy a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontroluje on pracodawców prywatnych i państwowych. Istotnymi kwestiami poruszanymi podczas kontroli są wynagrodzenie pracowników, czy wypacane są im zgodnie z prawem nadgodziny…
… mogą wywoływać skutki prawne w dziedzinie prawa cywilnego, ale nie jest to regułą. Regułą jest natomiast, że obowiązki ustanowione w drodze czynności administracyjnoprawnych mogą być egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej (bez potrzeby występowania do sądu). Administracja publiczna sama przeprowadza wykonanie aktów administracyjnych oraz gdy jest potrzeba stosuje przymus państwowy (środki egzekucyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz