Charakterystyka aktu administracyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka aktu administracyjnego - strona 1 Charakterystyka aktu administracyjnego - strona 2 Charakterystyka aktu administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:


AKT ADMINISTRACYJNY Cechy charakterystyczne aktu administracyjnego : jest to czynność oparta na przepisach prawa administracyjnego; stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji lub organu administrującego prawnie do tego upoważnionego;
może wywołać skutki nie tylko w sferze prawa administracyjnego lecz także w innych dziedzinach prawa; wykazuje tzw. podwójną konkretność;
wydawany jest w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.
Pojęcie aktu administracyjnego: W demokratycznym państwie prawa administracja publiczna podejmuje działania w formach określonych przez prawo. Do owych prawnych form działania administracji zaliczamy: wydawanie aktów administracyjnych, wydawanie aktów normatywnych, formy działań faktycznych, a także umowy. W teorii prawa administracyjnego akt administracyjny uznawany jest za szczególną i najbardziej typową formę działania administracji publicznej, bowiem tylko organy wykonujące funkcje administracyjne mogą tą formą prawną posługiwać się. Obok stanowienia aktów normatywnych jest to jednocześnie najczęściej stosowana forma działania administracji. Podmiotem wydającym akty administracyjne (ale tylko w zakresie swojej właściwości) mogą być więc tylko organy administracji rządowej lub samorządowej albo inne podmioty administrujące. Akt administracyjny - jest to sformalizowany (podjęty w wyniku postępowania) objaw woli organu administracyjnego podjęty na podstawie prawa i w granicach przysługujących temu organowi kompetencji, skierowany do zindywidualizowanego adresata, w konkretnej sprawie, wywołujący skutki prawne w sferze prawa administracyjnego, a niekiedy również w sferze innych działów prawa. Adresatem aktu administracyjnego może być obywatel lub inny podmiot prawa publicznego lub prywatnego. Przepisy prawa rangi ustawowej powinny nie tylko określać jakie prawa i obowiązki mogą być przedmiotem rozstrzygnięć organu administracji publicznej, ale także powinny wyraźnie upoważniać organ administracji publicznej do takiego rozstrzygania oraz określać tryb i formę podejmowania rozstrzygnięć, a także zasady kontroli prawidłowości danych rozstrzygnięć. Aktem administracyjnym jest także rozstrzygnięcie, które wprawdzie nie jest skierowane do ściśle określonej pojedynczej osoby, ale adresowane do rzeczowo określonego kręgu osób albo też określa pewne administracyjno-prawne właściwości rzeczy lub warunki korzystania z niej przez ogół ludzi (tzw. rzeczowe akty administracyjne). Podstawowymi - stosowanymi w prawie - formami aktów administracyjnych są: decyzje administracyjne, licencje, koncesje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, nakazy itp. (często z określeniem, czego dany akt dotyczy, np. pozwolenie na budowę czy decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego). Celem aktu administracyjnego jest wywołanie skutków prawnych. Skutek prawny aktu administracyjnego polega na tym, że akt ten tworzy, zmienia lub znosi prawa i (albo) obowiązki bądź ustala je w sposób albo uznaje stan prawny pewnej rzeczy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz