Struktura i funkcje sądów powszechnych w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura i funkcje sądów powszechnych w Polsce - omówienie - strona 1 Struktura i funkcje sądów powszechnych w Polsce - omówienie - strona 2 Struktura i funkcje sądów powszechnych w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

W4
Sąd rejonowy to w polskim systemie sprawiedliwości sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Instancją odwoławczą dla sądu rejonowego jest sąd okręgowy.
Sądy rejonowe tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa w drodze rozporządzenia. Obszar właściwości sądu rejonowego obejmuje obszar jednej lub więcej gmin. W uzasadnionych wypadkach w jednej gminie można utworzyć kilka sądów. Poza siedzibą sądów rejonowych Minister może tworzyć także ośrodki zamiejscowe.
W skład sądu rejonowego wchodzi prezes, wiceprezesi, kierownik finansowy (w razie jego powołania) oraz sędziowie sądu rejonowego.
Sąd rejonowy dzieli się na wydziały (w zależności od potrzeb):
cywilny
karny
rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny)
pracy
ksiąg wieczystych
gospodarczy
grodzki
Oraz oddziały, zajmujące się zagadnieniami gospodarczo-administracyjno-kadrowymi. W zależności od wielkości sądu rejonowego tworzone są: Oddział Administracyjny (sekretariat Prezesa), Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy, Oddział Informatyczny. W ramach mniejszych sądów mogą być tworzone zamiast oddziałów sekcje.
Sąd okręgowy to w Polsce sąd powszechny orzekający zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.
Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji tylko w sprawach o zbrodnie i niektóre występki. Ponadto na wniosek sądu rejonowego sąd apelacyjny może przekazać sądowi okręgowemu do rozpoznania w pierwszej instancji sprawę o każde przestępstwo ze względu na szczególną wagę lub zawiłość tej sprawy. Sąd okręgowy jest także uprawniony do wydania listu żelaznego (specjalny dokument, wydawany przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, zapewniający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania) i europejskiego nakazu aresztowania. Instancją odwoławczą od orzeczeń tego sądu jest sąd apelacyjny.
W drugiej instancji sąd okręgowy rozpoznaje apelacje i zażalenia od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy.
Sądy okręgowe tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Sądownictwa w drodze rozporządzenia. Obszar właściwości sądu okręgowego powinien obejmować obszary właściwości przynajmniej dwóch sądów rejonowych. Mogą również być powoływane ośrodki zamiejscowe i wydziały zamiejscowe sądów okręgowych. Obecnie w Polsce istnieje 45 sądów okręgowych.
Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:

(…)

… jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Bardzo ważnym elementem przyjęcia apelacji jest dotrzymanie określonych terminów, gdyż w innym wypadku, sąd za pośrednictwem którego jest ona wnoszona, odrzuci ją na posiedzeniu niejawnym. Jeśli apelacja będzie posiadała braki formalne a strona nie uzupełniła…
…. Może on dostrzec braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, gdy składała apelację, a wówczas zażąda ich usunięcia. Jeśli braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez sąd apelacja zostanie odrzucona. Jeśli apelacja dotyczy nieważności postępowania, sąd apelacyjny wyrokuje na posiedzeniu niejawnym. W innych wypadkach sąd wyznacza rozprawę. Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez…
… ich w wyznaczonym terminie, również taka apelacja zostanie odrzucona. W przypadku, gdy jest ona sporządzana przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, sąd pierwszej instancji odrzuca bez wzywania do usunięcia tych braków, zawiadamiając o tym właściwy organ samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik. Apelacja sporządzona przez nieuprawnionego pełnomocnika podlega rozpoznaniu, jeśli zostanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz