Postępowanie odwoławcze - Środek odwoławczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie odwoławcze - Środek odwoławczy - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie odwoławcze Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji (art.78 konstytucji). Postępowanie odwoławcze jest elementem demokratycznego porządku prawnego. Podstawą tego postępowania może być błąd co do prawa (error iuris) - sąd błędnie zastosował prawo lub dokonał błędnej jej wykładni; błąd co do faktu (error facti) - nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, błędna ocena materiału dowodowego.
3 podstawowe kategorie środków odwoławczych:
Kasacje
Rewizje
Apelacje
Kontroli kasacyjnej podlegają wyłącznie ustalenia prawne. Sąd kasacyjny nie prowadzi postępowania dowodowego i opiera się na ustaleniach sądu niższego; nie orzeka co do istoty sprawy, a wyłącznie uchyla zaskarżone orzeczenie (o. kasatoryjne) i przekazuje sprawę sądowi niższemu do ponownego rozpoznania.
Postępowanie rewizyjne obejmuje ustalenia prawne i faktyczne. Sąd rewizyjny nie prowadzi postępowania dowodowego i opiera się na ustaleniach sądu niższego, może uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę sądowi niższemu do ponownego rozpatrzenia lub orzec co do istoty sprawy.
Postępowanie apelacyjne obejmuje ustalenia faktyczne i prawne, jest to powtórzenie przed postępowania sądem niższym, obejmuje prowadzenie postępowania dowodowego. Sąd apelacyjny orzeka co do istoty sprawy.
Odróżnienie środków odwoławczych od orzeczeń nieprawomocnych (zwykłe środki odwoławcze) i orzeczeń prawomocnych (nadzwyczajne środki odwoławcze). Od każdego orzeczenia nieprawomocnego co do meritum sprawy sądu I instancji przysługuje środek odwoławczy. Kwestionowanie orzeczeń prawomocnych jest dużo bardziej ograniczone i odnosi się do wyjątkowo poważnych naruszeń prawa.
System polski
sądy powszechne
rejonowe
okręgowe - rozpatrują apelacje od wyroku sądu rejonowego
apelacyjne - apelacje od wyroku sądu okręgowego jako sądu I instancji
sąd najwyższy - sprawuje nadzór judykacyjny przed sądami powszechnymi; rozpatruje kasacje;
W sprawach cywilnych przyjęto model postępowania trójinstancyjnego. Zwykłymi środkami odwoławczymi jest:
apelacja - od orzeczeń sądów I instancji
kasacja - od orzeczeń II instancji
Nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w sprawach cywilnych jest wznowienie postępowania. W sprawach karnych przyjęto model dwuinstancyjny, zwykłym środkiem odwoławczym jest apelacja, natomiast nadzwyczajnym jest kasacja i wznowienie postępowania. Skargę o wznowienie postępowania rozpatrują sądy okręgowe i apelacyjne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz