Algebra - strona 18

Infrastruktura transportu-żegluga śródlądowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Infrastruktura transportu II ś EGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Drogi wodne z jednej strony stanowią  część ogólnej gospodarki wodnej  z drugiej strony zaś są częścią systemu  transportowego kraju. Zadaniem gospodarki wodnej jest takie odprowadzenie do  morza wód opadowych, Ŝeby było ograniczone do minimum  ich s...

Infrastruktura transportu-oddziaływanie dróg na środowisko

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Oddziaływanie dróg na  środowisko  Szybki rozwój motoryzacji, a w tym przemysłu i energetyki,  wykładniczo rosnące tempo eksploatacji spowodowało  ogromne szkody środowisku. W najbliŜszej przyszłości na  czele zagroŜeń globalnych pojawi się ef...

Infrastruktura transportu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Infrastruktura transportu  drogowego Obiekty inŜynieryjne Obiekty inŜynieryjne  umoŜliwiają uŜytkownikom dróg  przekraczanie przeszkód  terenowych (rzek, dolin itp.) Do obiektów inŜynierskich zalicza się: - Obiekty mostowe, - Tunele - Przepusty - Konstrukcje oporowe - Ruchomy obiekt mostowy  Dzienn...

Dodawanie i mnożenie ideałów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

I I IDEALY P I I IERW S S SZE I I I MAK S S SYMALNE W P I I IER S S SC I I IEN I I IACH PRZEM I I IENNYCH DEF ( ( ( i i i d d d e e e a a a ł ł ł p p p i i i e e e r r rw s s s z z z u u u ) ) ) : : : Ideał I pier ś cienia przemiennego A nazywamy pierwszym  I  A dla wszystkich x, y  A spełnion...

Grupy cykliczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

G R U P Y C Y K L I I I C Z N E DEF : : : Grup ę która posiada jednoelementowy zbiór generatorów nazywamy cykliczn ą . np. Z = Z / N Z = { N Z , 1+ N Z , …, (N -1) N Z } = Z / N Z  Z N = {1, 2, …, N-1} = Niech G - grupa cykliczna G =...

Grupy ilorazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

G R U P Y I I I L O R A Z O W E DEF : : : Niech G b ę dzie grup ą i niech H (…) …           123  H. Stąd (ab)H = (a'b')H S SST TTWW: :: Niech H<G. Wtedy zbiór G/H tworzy grupę względem mnoŜenia określonego wzorem (). Jedynką tej grupy jest H. Ponadto dla kaŜdego a G zachodzi ró...

Grupy symetryczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

S S T T T W W : : : Mówimy, Ŝ e grupa G działa na zbiorze X , je ś li okre ś lone jest odwzorowanie: ○ :G  X → X, które ka Ŝ dej parze (g, x) g  G, x  X przyporz ą dkowuje element g ○ x  X, taki, Ŝ e: (i) (gh) ○ x = g ○ (h ○ x) g, h  G x  X (ii) e ○ x = x x  X, e -

Homomorfizm - oznaczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

H O M O M O R F I I I Z M Y I I I G R U P Y I I I L O R A Z O W E OZNACZENIA Niech f b ę dzie homomorfizm em grup (f: G → G'). Obrazem f nazywamy zbiór Im f = { g  G :  a  G: f(g) = a }  G' J ą drem f nazywamy zbiór Ker f = {g  G : f(g) = e'}, gdzie e' jest

Ideały pierwsze i maksymalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

I I IDEALY P I I IERW S S SZE I I I MAK S S SYMALNE W P I I IER S S SC I I IEN I I IACH PRZEM I I IENNYCH DEF ( ( ( i i i d d d e e e a a a ł ł ł p p p i i i e e e r r rw s s s z z z u u u ) ) ) : : : Ideał I pier ś cienia przemiennego A nazywamy pierwszym  I  A dla wszystkich x, y  A spełnion...

Pierścienie ułamkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1295

P I I IER S S SC I I IEN I I IE ULAMKOW , , , C I I IALA ULAMKOW I I I LOKAL I I IZAC J J JA Niech A b ę dzie niezerowym pier ś cieniem przemiennym. Podzbiór S  A, S  0 nazywamy podzbiorem multiplikatywnym, je ś li: (i) 0  S (ii)  s,t  S st  S (iii) Je ś li A posiada jedynk ę to 1  S np. ...