Prawo cywilne - strona 18

Zakres egzaminu prawo cywilne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1246

Treści merytoryczne i zakres egzaminu z Prawa cywilne go I na studiach prawa Część ogólna Zagadnienia wstępne pojęcie prawa cywilnego zakres i systematyka prawa cywilnego zasady prawa cywilnego źródła prawa cywilnego zwyczaj, zasady współżycia społecznego Normy i przepisy prawa cywilnego norm...

Prawo podmiotowe - ogólnie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Górska
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD V Prawa podmiotowe Prawa podmiotowe  – uwagi ogólne  prawo podmiotowe   ≠ obowiązujące przepisy  prawo podmiotowe = sytuacja podmiotu (podmiotów)  domena każdej gałęzi prawa (nie tylko prawa cywilnego), ale  wg . A. Woltera: „dla prawa cywilneg...

Prawo cywilne - kodeks

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Art. 545. § 1. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. § 2. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwł...

Prawo cywilne - artykuły

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Sytuacja, w której wierzyciel postanawia zwolnić z długu lub zrzec się solidarności względem jednego z współdłużników, nie ma wpływu na zobowiązania pozostałych. Pozostają oni zobowiązani względem wierzyciela na dotychczasowych zasadach. Artykuł ten przewiduje wzajemną reprezentacje między w...

Pytania na egzamin - ochrona dóbr osobistych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

 1. Środki ochrony dóbr osobistych 2. Użytkowanie wieczyste 3. Umowa przedwstępna 4. Sądowa ochrona posiadania 5. Zwłoka dłużnika 6. Przyjęcie spadku 7. Przedawnienie 8. Rękojmia sprzedawcy 9. Przeszkody powinowactwa 10. Ubezwłasnow...

Podstawowy podział prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lucyna Teresa Wojtasiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Podstawowy podział prawa: Formalne Materialne Podstawowe gałęzie prawa: Administracyjne Cywilne Karne - uznaje, że 17 lat jest granicą karalności. Wnioskuje się o obniżenie tego wieku. Prawo o znaczeniu podmiotowym. Jakie to są prawa podmiotowe? Żeby prawo miało sens jego korelatem musi być...

Prawo podmiotowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lucyna Teresa Wojtasiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Temat: Prawo podmiotowe. OSOBY FIZYCZNE Cechy osoby fizycznej w rozumieniu prawa: 1. Zdolność prawna (od chwili urodzenia do śmierci) czyli bycie podmiotem praw i obowiązków prawa cywilnego. 2. Zdolność do czynności prawnej jest stopniowalna: Pełna Ograniczona - dzieci od 13-go roku życia, oso...

Prawo - kodeks, konstytucja - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lucyna Teresa Wojtasiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Prawo państwowe ustawione hierarchicznie (Hierarchia źródeł): Konstytucja Ustawy Akty wykonawcze System prawa korporacyjnego Rola Trybunału Konstytucyjnego - może uznać ustawę za nieważną. Prawo w rozumieniu podmiotowym: Prawo jest nadawane przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym. ...

Świadczenie niegodziwe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1337

ŚWIADCZENIE NIEGODZIWE - condictio ob turpem vel iniustam causam - art.412 Chodzi o świadczenie spełnione z podejrzanych moralnie lub prawnie przyczyn. To szczegolny przypadek condictio sine causa: czynność sprzeczna z prawem, z ktorej wynika świadczenia jest nieważna  brak podstawy  świadczeni...

Świadczenie pieniężne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Ś W I A D C Z E N I A P I E N I Ę Ż N E - najogolniej polegają na zapłacie określonej sumy jednostek pieniężnych; mają duże znaczenie w obrocie cywilno - prawnym, zwłaszcza gospodarczym. Pieniądz : · · jest środkiem zapłaty za dobra i usługi; · · jest przedmiotem umow cywilno - prawnych, chodzi o...