Infrastruktura transportu-żegluga śródlądowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Infrastruktura transportu-żegluga śródlądowa - strona 1 Infrastruktura transportu-żegluga śródlądowa - strona 2 Infrastruktura transportu-żegluga śródlądowa - strona 3

Fragment notatki:

Infrastruktura transportu II ś EGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Drogi wodne z jednej strony stanowią  część ogólnej gospodarki wodnej  z drugiej strony zaś są częścią systemu  transportowego kraju. Zadaniem gospodarki wodnej jest takie odprowadzenie do  morza wód opadowych, Ŝeby było ograniczone do minimum  ich szkodliwe działanie jako Ŝywiołu, a wyzyskiwanie do  maksimum ich właściwości uŜyteczne. Ciek wodny obok  funkcji naturalnych zaopatrzenia w wodę ludność, przemysłu  i rolnictwa, hodowli ryb – moŜe słuŜyć teŜ produkcji energii,  turystyce, rekreacji oraz transportowi. Elektrownia wodna turystyka transport woda pitna Rzeka w stanie pierwotnym przedstawia dla Ŝeglugi duŜo  przeszkód i niebezpieczeństw. Często wśród wysp i mielizn  trudno znaleźć właściwą drogę dla stosowanego taboru  pływającego.  Potrzebne jest oznaczenie szlaku Ŝeglownego i  zorganizowanie sygnalizacji. Do tego celu słuŜą właściwe  rozmieszczone znaki – pływające i ustawiane na brzegu. Drogę wodną charakteryzują: głębokość tranzytowa,  szerokość, okres nawigacji, światło pionowe określające  skrajnię ładunku, średni spadek lustra wody, wymiana śluz i  czas śluzowania. Parametry te decydują o rodzaju taboru  pływającego. Wieloletnia eksploatacja drogi wodnej i budowli  hydrotechnicznych na niej połoŜonych powoduje jej  degradację i konieczność prowadzenia napraw. Modernizacja  drogi wodnej obejmuje : - przebudowę istniejących stopni wodnych wraz ze  zwiększeniem wymiarów i liczby śluz komorowych, - prowadzenie robót pogłębiarskich i regulacyjnych, - budowa nowych stopni wodnych wraz ze śluzami. Cechą charakterystyczną Ŝeglugi śródlądowej jest to Ŝe drogi  komunikacyjne są naturalnie utworzone przez naturę, ruchy  górotwórcze. Jedynie sztuczne kanały rzeczne są obiektami  ukształtowanymi przez człowieka. KaŜda rzeka posiada szereg mniej lub więcej długich,  głębokich odcinków tzw. plosów, połączonych ze sobą  krótkimi, płytkimi przejściami – progami utrudniającymi  Ŝ eglugę UŜeglowienie naturalnych dróg wodnych -oznaczenie szlaku Ŝeglownego, - oczyszczenie szlaku, - roboty pogłębiarskie, -regulacja rzeki, - zasilanie rzek ze zbiorników. Utrzymanie szlaku Ŝeglownego  polegająca na: • zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna szlaku Ŝeglownego  lub brzegów; • konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych, których celem  jest zapewnienie swobodnego spływu wód, lodów, a takŜe zapewnienie 

(…)

… w Polsce:
-Wisła: − od ujścia Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim (oddanym do
uŜytku w 2003 r.) 37,5 km (klasa IV)
− od Płocka do Włocławka 55,0 km (klasa Va)
− Martwa Wisła 11,5 km (klasa Vb)
- rzeka Odra − ujściowe odcinki od Ognicy 86,5 km (klasa Vb)
- jezioro Dąbie − do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 9,5 km (klasa Vb)
Udział Ŝeglugi śródlądowej w obsłudze transportu w Polsce…
….
pozostawała niemal na niezmienionym poziomie w
porównaniu do 2003 r. (2003 r. – 1010 tys., 2005 r. - 1016
tys. pasaŜerów).
śegluga pasaŜerska prowadzona jest obecnie m.in. w
rejonie Szczecina (Dolna Odra, Zalew Szczeciński), w
okolicach Wrocławia (na Odrze), Krakowa,
Warszawy i Płocka (na Wiśle), na Kanale Elbląskim oraz
na Jeziorach Mazurskich.

…. sieć kolejowa czy drogowa. Jest ona podzielona
na:
- główną część obejmująca Francję oraz Nizinę ŚrodkowoEuropejską od ujścia Renu do Niemna;
- sieć Dunaju z jego odpływami;
- sieć Wschodnio – Europejska, która obejmuje dorzecza
Wołgi, Newy i Dźwiny;
- sieć Ukraińska, dorzecze Dniepru i Donu;
- sieci dróg wodnych Anglii, Szwecji, Finlandii i Włoch
Drogi wodne Europy
Śródlądowe drogi wodne dzielą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz