Wytrzymałość materiałów - strona 9

Układy złożone - projekt 10

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

Adam Zaborski. Wytrzymałość materiałów, semestr 1      imię i nazwisko  Projekt nr 10  Układy zło one  Określić siły przekrojowe w poni szych układach. Sporządzić ich wykresy.  a)    q  b  b  a  a/2  Dane do obliczeń:  a  = ……. m  ...

Stan naprężenia i odkształcenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

Adam Zaborski. Wytrzymałość materiałów, semestr 1      imię i nazwisko  Projekt nr 11  Stan napr ę  enia i odkształcenia  1) Dana jest macierz naprę enia:            − = 10 40 0 40 20 20 0 20 30 σ T  MPa.  Wyznaczyć:  a) ...

Równania fizyczne Hooke'a

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Adam Zaborski – równania Hooke’a, zadania do samodzielnego rozwiązania    Równania fizyczne Hooke'a  1.   Dla danego tensora naprę enia określić macierz odkształcenia, przyjmując moduł Younga  E  = 210 GPa a liczbę Poissona ν = 0.27.    ...

Równania sił przekrojowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1491

Adam Zaborski – siły przekrojowe, zadania do samodzielnego rozwi zania    Równania sił przekrojowych  Przekrój poprzeczny  Przekroju dokonujemy dziel c układ na rozł czne podukłady: jedn  z cz ci my lowo  odrzucamy zast puj c jej oddziaływanie pewnym układem sił wewn trznych.  Siła wewn trzna w pun...

Rozciąganie statycznie niewyznaczalne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1624

Adam Zaborski – rozciąganie statycznie niewyznaczalne, zadania do samodzielnego rozwiązania    Rozci ą ganie statycznie niewyznaczalne  Zało enie:  Długości prętów ulegają zmianom, natomiast zmiany kątów między nimi są pomijalnie małe  (mo na pominąć wpływ tych zmian na wielkości statyczne).  Kompl...

Rozciaganie - przykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

A. Zaborski, Rozci ganie proste  Rozci ganie  Przykład 1  Zaprojektowa  pr ty 1 i 2 tak, aby przemieszczenie w zła  A  nie przekroczyło dopuszczalnej warto ci 2 mm.  Dane: R = 350 MPa, E = 210 GPa.    A  4 m  3 m  5 m  80 kN  1  2    Rozwi zanie:  równania statyki:  N N N N P 1 1 2 2 1 1 2 2 sin si...

Stan naprężenia - zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Adam Zaborski, stan naprę enia, zadania do samodzielnego rozwiązania    Stan napr ę  enia  1. Dla danego tensora określić naprę enia i kierunki główne:        − − = 2 7 7 12 σ T  [MPa]  2. Dana jest macierz naprę enia oraz wektor normalnej do płaszczyzny. Określić wektor  obcią enia na tej ...

Stan odkształcenia - zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

Adam Zaborski – stan odkształcenia, zadania do samodzielnego rozwiązania    Stan odkształcenia  1. Określić stan odkształcenia w punkcie A(3,-5,2), jeśli przemieszczenia dane są w postaci:  u = (2xy - 5x) 10 -4  v = (4x + 7xy 2) 10-4  (obliczyć składowe tensora odkształcenia z równań geometrycznych...

Statyka wykład 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Statyka Wykład 2 St.7 Zbieżne układy sił Płaski lub przestrzenny układ sił zbieżnych P 1 , P 2 , .. P i , ..P n przyłożonych do jednego punktu 0 można zastąpić jedną siłą wypadkową P przyłożoną w tymże punkcie i równą sumie geometrycznej t...

Statyka wykład 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

Statyka Wykład 3 St.12 Podstawy redukcji układów sił Moment siły względem punktu i względem osi Moment siły P względem punktu 0 nazywamy odłożony z punktu 0 wektor M 0 , równy iloczy nowi wektorowemu promienia wektora r i wektora siły P . (20...