Prognozowanie i symulacje - strona 3

Prognozowanie i symulacja - test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3780

Punkty: 1 Który z predyktorów (ARX-ARMAX; ARIX-ARIMAX; H-adaptacyjny Holta; T-trend minimalnokwadratowy; ZOP-Zero-Order-Prediction; ZOH-Zero-Order-Hold) posiada następującą cechę: stosuje się tylko dla szeregów stacjonarnych; Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. H b. ZOH c. ARIX d. ...

Prognozowanie i symulacje - wygładzanie wykładnicze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2170

Wygladzanie wykładnicze (eksponencjalne) Wygładzenie wykładnicze – przydatne do prognozowania szeregów nie mających wyraźnego trendu i wahań sezonowych - gdy są tylko wahania losowe. Wygładzamy przez wpływ ostatnich wartości szeregu ...

Prognozowanie i symulacja - zadania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2240

1. Brak istotnej autokorelacji szeregu ozn: a) Brak możliwości prognozowania szeregu b) Brak możliwości prognozowania szeregu modelem autoregresyjnym c) Optymalność prognozy trywialnej (wartość średnia elementów szeregu). 2. Dla

Metody analizy dynamiki zjawisk

 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 5229

Dobrze przygotowana notatka, dzięki której można się dowiedzieć jak wyznaczać funkcję trendu. W treści notatki pojawiają się takie sformułowania, pojęcia i tematy jak: metody indeksowe, metody wydzielania tendencji rozwojowej (trendu), wahań okresowych i wahań przypadkowych, budowanie funkcji trend...

Opracowanie - prognoza ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2198

: zmienne zużycie XXX nie zostało wyjaśnione w 6%. Badano … na 1000 osobach, oszacowano następujące funkcje trendu 1. Paraboliczny y=77,57-2,78t+1,18 t2 (Se=1,66, Ve-0,015, =0,002), 2. Logarytmiczny lny=4,14+0,092 (Se=0,055, Vw=0,012, =0,033): badane zjawisko lepiej opisuje model 1 niż 2, model 2 ...

Prognozowanie i symulacje-ćwiczenia - Autokorelacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316

Ćwiczenia 3 Zad.1 Zdefiniować zmienne: t - pomiary {1,2, …,50} realizacje rozkładu normalnego o średniej 0, odch.stand. 1 Skonstruować szereg: Narysować wykres szeregu czasowego Zbudować model trendu liniowego Zinterpretować parametry modelu Ocenić dopasowanie Ocenić założenia związane ze s...

Prognozowanie i symulacje-ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Ćwiczenia 5 Treść: sezonowe modele addytywne, multiplikatywne Zad. 1 Otworzyć plik Zużycie energii (szereg danych kwartalnych od 1 kwartału 2003 roku). Narysować wykres szeregu czasowego, wykres

Zadania dodatkowe z prognozowań i symulacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Zadanie 1. Przewóz ładunków (w mln ton) samochodami pewnego przedsiębiorstwa spedycyjnego w latach 1998-2006 przedstawia równanie trendu postaci . Wiadomo ponadto, że . Zinterpretować parametry oszacowanej funkcji trendu. Zinterpretować miary dopasowania modelu do danych empirycznych tj. warian...

Dekompoyzcja sezonowa

 • dr Stanisław Stańko
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

DEKOMPOZYCJA SEZONOWA Etapy postępowania (model multiplikatywny): a. obliczyć średnią ruchomą b. wyodrębnić z szeregu wahania sezonowe c. dokonać odpowiedniej korekty surowych wskaźników wahań sezonowych tak by SSt = L ( w addytywnym ma ...

Metody analogowe-opracowanie

 • dr Stanisław Stańko
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

PREZENTACJA METODY ANALOGOWE Prognozowanie analogowe podstawowe wyróżniki: podobieństwo kierunków i sekwencji zmian w czasie zmiennych opisujących to samo zjawisko w różnych obiektach lub różne zjawiska w tym samym objecie; wskazują kierunek zmian pomocne w formułowaniu ocen i średniookresowych pr...