Instytucje i rynki finansowe - strona 3

Roszczenia finansowe a papier wartościowy - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

ROSZCZENIA FINANSOWE A PAPIER WARTOŚCIOWY. Na rynki finansowe możemy patrzeć od strony podmiotowej im przedmiotowej. Patrząc od strony podmiotowej rynki finansowe tworzą pośrednicy finansowi, którzy pośredniczą w przekazywaniu między podmiotami z nadwyżką finansową i z deficytem pieniędzy lub innych...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - to segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji. Przedmiotem transakcji na rynku kapitałowym są roszczenia pieniężne do fundus...

Rynek papierów wartościowych - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Rynek papierów wartościowych - część rynku kapitałowego obejmująca wyłącznie transakcje długoterminowymi papierami wartościowymi, takimi jak: akcje, obligacje, opcje, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, a także innymi,...

Rynki finansowe - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728

Rynki Finansowe Rynek finansowy - rynek, na którym przedmiotem wymiany jest kapitał w formie finansowej. Na rynku finansowym podmioty gospodarcze posiadające wolne środki pieniężne, zwane inwestorami finansowymi udostępniają je innym podmiotom gospodarczym w zamian za papiery wartościowe zapewniają...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Stopa procentowa jest to wynagrodzenie przysługujące właścicielowi kapitału za jego użyczenie danemu podmiotowi na określony czas. Analizując to pojęcie od strony dłużnika stopa procentowa jest miarą ceny kapitału- oznacza to że dłużnik pożyczając pewną sumę od kredytodawcy zobowiązuje się spłacić w...

Sekuratyzacja - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Sekuratyzacja - jest pozabilansową metodą pozyskania kapitału na cele inwestycyjne i środki obrotowe. Polega na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe, które mogą stać się przedmiotem obrotu. Ubezpieczenie emisji akcji jest najważniejszą usługą świadczoną przez

Stopy procentowe, LIBOR, WIBOR, WIBID - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736

STOPY PROCENTOWE W POLSCE I ICH FUNKCJE LIBOR,WIBOR,WIBID Stopy procentowe banku centralnego decydujące znaczenie dla rynku finansowego-według nich banki określają wysokość oprocentowania depozytów i kredytów. Zmiany stóp procentowych są więc istotne dla klientów banków. O poziomie stóp procentowy...

System Bretton Woods - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

SYSTEM BRETTON WOODS: POWSTANIE, DZIAŁANIA, KONIEC Okres po upadku systemu walutowego Po I Wojnie Światowej kraj pragnęły powrócić do jak najszybciej do przedwojennej stab...

System gold standard - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

SYSTEM GOLD STANDARD: ZAŁOŻENIA, FUNKCJONOWANIE, KIEDY I GDZIE OBOWIĄZYWAŁ HISTORIA : Chociaż złoto odgrywało istotną rolę płatniczą już od czasów starożytnych, to podstawy prawdziwego systemu waluty złotej zostały stworzone w Wielkiej Brytanii w roku 1844 (Ustawa Bankowa z 1844). Wtedy to Bank Ang...

Typowe futures, opcje i swapy na polskim rynku

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Typowe futures, opcje i swapy na polskim rynku Opcja jest to drugi podstawowy instrument pochodny. Od innych instrumentów pochodnych różni się tym, iż jest to instrument „asymetryczny”. Występują dwa podstawowe rodzaje opcji: opcja kupna (nazywana również opcją call); opcja sprzedaży (nazywana ró...