Ryzyko stopy procentowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko stopy procentowej - omówienie  - strona 1 Ryzyko stopy procentowej - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Stopa procentowa jest to wynagrodzenie przysługujące właścicielowi kapitału za jego użyczenie danemu podmiotowi na określony czas. Analizując to pojęcie od strony dłużnika stopa procentowa jest miarą ceny kapitału- oznacza to że dłużnik pożyczając pewną sumę od kredytodawcy zobowiązuje się spłacić wyjściową sumę pożyczki z dodatkowymi odsetkami w określonym momencie w przyszłości
Załóżmy że udzielamy pożyczki w kwocie 100 PLN na 1 rok na 10% rocznie. Oznacza to że po upływie roku dłużnik musi nam oddać 110 PLN (z czego 10 PLN stanowi odsetki wynikające z wysokości stopy procentowej).
Stopa procentowa oferowana na rynku przez banki jest zróżnicowana w zależności od wysokości wkładu (pożyczki), długości okresu umowy oraz stopy przewidywanej inflacji. Na ogół im dłuższy jest okres wkładu (pożyczki) tym wyższa jest stopa procentowa. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wysokość oferowanej na rynku stopy procentowej są wysokość przewidywanej inflacji, relacja podaży i popytu na pieniądz oraz kierunek polityki banku centralnego działającego jako regulatora na rynku pieniężnym w danym kraju
Ryzyko stopy procentowej - ryzyko związane ze zmiennością stopy procentowej, jest ryzykiem spekulacyjnym, co oznacza ze możne mieć wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny. Wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach cen pieniądza.
Wielkość ekspozycji na ryzyko zmian stóp procentowych zależy od terminów zapadalności aktywów i terminów wymagalności zobowiązań. Jeżeli terminy zapadalności aktywów są dłuższe od terminów wymagalności zobowiązań, występuje wówczas ryzyko refinansowania (koszt refinansowania aktywów w przyszłości może być wyższy niż stopa zwrotu z aktywów). Gdy do czynienia mamy z sytuacją odwrotną, występuje ryzyko reinwestycji (stopa zwrotu dla reinwestowanych środków może być w przyszłości niższa niż ich koszt). Główną przyczyną występowania tego rodzaju ryzyka jest podejmowanie działań, których skutki finansowe są odsunięte w czasie. Taką aktywnością stanowić mogą między innymi: zaciąganie długoterminowych kredytów bankowych, sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty oraz inwestycje rzeczowe. Innym czynnikiem narażającym przedsiębiorcę na ryzyko stóp procentowych jest brak elastyczności dostosowania pozycji o zmiennej stopie procentowej poszczególnych pozycji aktywów i pasywów do zmian rynkowej stopy procentowej. Zarządzanie aktywami i pasywami w banku komercyjnym;
Wpływy poprzez:
Depozyty od klientów
Spłata kredytów
Spłata lokat ulokowanych w innych bankach
Sprzedaż papierów wartościowych
Kupno walut (w zależności od kursu)
Emisja własnych papierów wartościowych


(…)

… się między pod względem: Przedmiotowym
Podmiotowym Walutowym Terminowym
Rodzaju i poziomu stopy procentowej
Narusza to bilans banku tworząc tzw. otwarte pozycje walutowe i niedopasowanie czasowe aktywów i pasywów, czyniąc banki podatnym na ryzyko kursowe, stopy procentowe i płynności.
Zapadalność i wymagalność aktywów i pasywów
Liczona jest w dniach
W terminach nominalnych - wynikających z umowy z klientem
W terminach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz