Instytucje i rynki finansowe

note /search

Skrypt na egzamin z Instytucji i rynków finansowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 2205

1.FUNKCJA PIĘNIĄDZA Funkcje pieniądza, zadania, jakie spełnia pieniądz w procesie swojego obiegu. Pieniądz jest: 1) miernikiem wartości - za pomocą ceny pozwala różnorodne towary sprowadzić do porównywalności, wyrażając ich wartość w tych samych jednostkach. 2) środkiem cyrkulacji (obiegu) - pośred...

Banki centralne - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

BANKI CENTRALNE I FUNKCJE Bank centralny- naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju. Współczesna instytucja BC jest wynikiem ewolucji, która datuje się od założenia w 1694 Banku Anglii. Doprowadziła ona do zróżnicowania działania banków centralnych w różnych krajach. Na początku swojego ...

Banki inwestycyjne i komercyjne - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 952

Bank komercyjny to specyficzna instytucja finansowa, która gromadzi, przechowuje i gospodaruje środkami pieniężnymi, która działa na rzecz racjonalizacji zysków i funkcjonuje jako instytucja zaufania społecznego. banki komercyjne stanowią podstawę sektora bankowego, są najbardziej rozprzestrzenioną ...

Credit Default Swaps - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

CDS Credit Default Swaps -ubezpieczenia od niewypłacalności (opóźnień w spłacie) posiadaczy papierów skarbowych. CDS jest umową, w ramach której jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu należnego drugiej stronie transakcji od innego podmiotu - podsta...

Forward, futures, opcje, swap - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1582

FORWARD, FUTURES, OPCJA i SWAPY. FORWARD FUTURES Prywatna umowa między 2 stronami Brak standaryzacji Zwykle jedna data dostawy Rozliczenie finansowe na koniec kontraktu Zwykle dochodzi do dostawy lub końcowego rozliczenia gotówkowego gwarancją dotrzymania jest tylko zaufanie stron; może być ...

Fundusze emerytalne w Polsce i na świecie - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie st...

Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, ETF-y

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Fundusz Inwestycyjny - jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, zebranych w drodze p...

Funkcje pieniądza - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1498

FUNKCJE PIENIĄDZA Funkcje pieniądza, zadania, jakie spełnia pieniądz w procesie swojego obiegu. Pieniądz jest: 1) miernikiem wartości - za pomocą ceny pozwala różnorodne towary sprowadzić do porównywalności, wyrażając ich wartość w tych samych jednostkach. 2) środkiem cyrkulacji (obiegu) - pośredni...

Giełdy - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

GIEŁDA I JEJ PODZIAŁ Rodowód giełdy jako instytucji finansowej sięga XV wieku. Niewątpliwym źródłem powstania obecnie funkcjonujących giełd kapitałowych były operacje finansowe polegające na wymianie pieniądza i weksli. Warunki, w których właścicielom posiadanych walorów pieniężnych przychodziło ha...

Instrumenty rynku pieniężnego - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

RYNEK PIENIĘŻNY jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Przedmiotem obrotu są krótkoterminowe kredyty i lokaty międzybankowe oraz papiery dłużne o zapadalności krótszej niż rok. Do najważniejszych funkcji ry...