Giełdy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełdy - omówienie  - strona 1 Giełdy - omówienie  - strona 2 Giełdy - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

GIEŁDA I JEJ PODZIAŁ
Rodowód giełdy jako instytucji finansowej sięga XV wieku. Niewątpliwym źródłem powstania obecnie funkcjonujących giełd kapitałowych były operacje finansowe polegające na wymianie pieniądza i weksli. Warunki, w których właścicielom posiadanych walorów pieniężnych przychodziło handlować były początkowo bardzo skromne. Pierwsze transakcje odbywały się w miejscach zupełnie przypadkowych. Rozwój transakcji finansowych nastąpił w związku z ogólnym ożywieniem gospodarczym Europy oraz dokonującymi się odkryciami geograficznymi. W XV i XVI wieku finansowanie wypraw dalekomorskich stwarzało finansującym duże szanse szybkiego wzbogacenia się. Ponieważ sprzedaż udziałów w zyskach z żeglugi morskiej odbywała się zazwyczaj w porcie, pierwsze giełdy powstawały właśnie w miastach portowych. Pierwsza światowa giełda została otwarta w 1531 roku w Antwerpii ( północna Belgia). Od tego czasu utrwaliła się pewna praktyka i zwyczaje giełdowe, które przetrwały do chwili obecnej. W obecnych czasach, wszechpotężnej komputeryzacji trudno sobie wyobrażać, aby na giełdzie woźny oznajmiał wszystkim zebranym każdą zmianę cen, tak jak robiono to na początku istnienia polskiej giełdy. Dzisiaj, z uwagi na ogromne ilości dokonywanych transakcji oraz liczbę uczestników gry giełdowej wiele renomowanych giełd odeszło nawet od bezpośredniego zawierania transakcji na salach operacyjnych. Pozwalają na to łącza komputerowe. Zainstalowane w salach operacyjnych monitory z ogromną szybkością i precyzją informują o każdej zmianie ceny poszczególnych papierów wartościowych.
Czym zatem w obecnych warunkach jest giełda, która działa również w Polsce? Otóż należy przyjąć, iż giełda oznacza formę zorganizowanego rynku, na którym w określonym czasie i miejscu spotykają się kupujący i sprzedający, bądź ich pośrednicy w celu zawarcia transakcji sprzedaży. Na tak rozumianym rynku ceny kupna kształtują podaż i popyt, zaś ceny według których dokonywane są transakcje tzw. kurs dnia są notowane w tzw. cedułach giełdowych (wykazy giełdowe podające wartość akcji poszczególnych firm.)
Współczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, które udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania.
Rodzaje giełd
Giełdy występujące w obrocie ekonomicznym można w oparciu o różnorodne kryteria klasyfikować w różne grupy. Najczęściej stosowanym kryterium jest przedmiot obrotu giełdy. Towarem sprzedawanym na giełdzie mogą być: towary w postaci produktów pracy ludzkiej, usługi o charakterze materialnym lub niematerialnym oraz wartości pieniężne wśród których istotną rolę odgrywają papiery wartościowe. W związku z tym giełdy dzielimy na trzy grupy:, usługowe, towarowe i pieniężne. Niezależnie od przedmiotu obrotu wszystkie one poddane są podobnym rygorom, co do sposobu organizowania sprzedaży i zasad ustalania cen.


(…)

… przypadającego na jedną akcję. Wartości tych podstawowych wskaźników można znaleźć w każdej tabeli giełdowej publikowanej w prasie codziennej.
Systemy notowań na GPW
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonują dwa systemy notowań:
System notowań ciągłych -notowane tu są akcje najbardziej płynnych spółek, akcje NFI, wszystkie obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe i warranty, oraz prawa poboru i prawa do akcji tych akcji, które są notowane w sposób ciągły.
System notowań jednolitych z dwoma fixingami - notowane są tu akcje spółek o mniejszej płynności.
Notowania ciągłe
Polegają one na oferowaniu instrumentów na bieżąco, w czasie trwania sesji. Cena instrumentu określona jest przez popyt i podaż, może się więc ciągle zmieniać. Notowania ciągłe zaczynają się i kończą fixingiem…
… cen.
Klasyfikacja giełd według następujących kryteriów:
1. Według zakresu rzeczowego transakcji prowadzonych na giełdach:
- giełda towarów - rynek, na którym w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna-sprzedaży towarów jednorodnych pod względem jakości. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych są więc towary masowe o wspólnych cechach typowych dające się ująć w standardy. Cechami…
… kupna-sprzedaży akcji i obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych.
2. Według zasięgu geograficznego:
- regionalne np. azjatyckie w Hongkongu HKEF, - krajowe,
- międzynarodowe np. giełdy amerykańskie np. New York Stock Exchange - NYSE.
3. Według formy prawnej:
- giełdy korporacyjne - są to instytucje prywatno-prawne, tworzone są przez zrzeszenie kupców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz