Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, ETF-y

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, ETF-y - strona 1 Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, ETF-y - strona 2

Fragment notatki:

Fundusz Inwestycyjny - jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa.
Wyróżniamy: Fundusze Inwestycyjne Otwarte, Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte oraz Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.
Fundusz Inwestycyjny Otwarty - charakteryzuje się nieokreślonym czasem istnienia oraz płynną (otwartą) liczbą tytułów uczestnictwa.. Zbywa on jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 7 dni.
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - w przeciwieństwie do Funduszu Inwestycyjnego Otwartego charakteryzuje się określonym (zamkniętym) czasem istnienia oraz stałą (zamknięta) liczbą tytułów uczestnictwa. FIZ emituje certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi na okaziciela.
ETF jest skrótem od angielskich słów „exchange-traded fund” i oznacza fundusz, którego jednostki uczestnictwa notowane są na giełdowych parkietach na takich samych zasadach jak akcje. ETF-y tym jednak różnią się od występujących na GPW certyfikatów inwestycyjnych, że 100% gotówki klientów inwestują w jeden konkretny instrument finansowy. Działa to w ten sposób, że zarządzający na bazie zakupionych instrumentów finansowych emituje jednostki uczestnictwa, którymi następnie handluje się na giełdzie w taki sam sposób jak akcjami. W związku z tym cena jednostki uczestnictwa powinna być zbliżona do wartości przypisanych do niej aktywów i zmieniać się wielokrotnie w ciągu dnia.
ETF na świecie
Obecnie (stan na koniec II kwartału 2011 r.) na świecie funkcjonuje 2825 funduszy typu ETF (liczba tzw. primary listings). Największą reprezentację w tym gronie posiadają fundusze akcyjne (2122 fundusze. Drugą pod względem liczebności grupą są fundusze dłużne i gotówkowe (452), zaś trzecią fundusze towarowe (166). Tytuły uczestnictwa funduszy ETF (primary listings) notowane są na 49 giełdach w 41 krajach. Najwięcej instrumentów finansowych typu ETF jest obecnych w Ameryce Północnej na parkietach NYSE Euronext (US) (platforma NYSE Arca), Mexican Exchange i TMX Group (głównie giełda w Toronto), w Europie na London Stock Exchange Group (giełdy w Londynie i Mediolanie), Deutsche Boerse (giełda we Frankfurcie) i na NYSE Euronext Europe (giełdy w Paryżu, Amsterdamie, Brukseli i Lizbonie), zaś w Azji na Tokyo Stock Exchange i Korea Exchange.
Fundusze inwestycyjne a ETF-y
1) ETFy to fundusze, które są notowane na giełdzie, dzięki czemu inwestorzy mogą w każdej chwili (podczas godzin notowań) kupić lub sprzedać ETFy w natychmiastowej transakcji (jak zwykłe akcje) po znanej cenie. Tak więc zakup czy sprzedaż jednostek ETF zachowuje najwyższe standardy przejrzystości.

(…)

… przez biura maklerskie (ich wysokość jest taka sama jak w przypadku obrotu zwykłymi akcjami).
Opłaty pobierane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są znacznie wyższe i wynoszą od jednego do kilku procent rocznie, dodatkowo naliczane są również kilkuprocentowe opłaty wejścia, a w przypadku przedwczesnego umorzenia jednostek również opłaty za wyjście z inwestycji. Ogólnie rzecz ujmując, fundusze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz