PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO - strona 1 PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO - strona 2 PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO - strona 3

Fragment notatki:


PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO
Ze względu na miejsce dokonywania transakcji oraz wysokość obrotów rynek kapitałowy możemy podzielić na rynek giełdowy (giełdy papierów wartościowych) i pozagiełdowy (OTC) oraz regulowany (giełdy, CeTO) i nieregulowany (rynek emisji prywatnych).
OTC
Ogół transakcji kupna - sprzedaży zawieranych poza giełdą, co nie znaczy, że rynek OTC nie występuje na giełdzie w ogóle. Wystarczy bowiem, by maklerzy dokonywali transakcji papierami tego rynku między sobą, traktując giełdę jako miejsce spotkań i wymiany ofert. Istotne jest jednak, by transakcje te były dokonywane wyłącznie między maklerami, bez korzystania z urządzeń giełdy. Handel nieregulowany odbywa się z reguły między bankami i firmami maklerskimi oraz ich klientami. Rynek pozagiełdowy powstał w Stanach Zjednoczonych ok. 1871 r., gdzie narodziła się również jego nazwa (OTC). Swój rozwój zawdzięcza spółkom budowy dróg i innym spółkom przemysłowym, które w latach 1920-1930 poprzez ten rynek zaczęły zdobywać (poprzez emisje pierwotne) kapitał na rozwój swojej działalności. Rynek ten był jednak mało przejrzysty, ponieważ informacje, dostarczane przez posłańców, docierały z opóźnieniem. Dopiero rozwój sieci telefonicznej i telegraficznej umożliwił szybkie ustalanie kursów. Dalsze jego uporządkowanie miało miejsce w r. 1971, kiedy w USA powstał elektroniczny system obrotu pozagiełdowego NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automatem Quoutations). System ten najpierw zaczął dostarczać informacji o kursach papierów wartościowych, a następnie także o wysokości ich obrotów. W ciągu zaledwie kilku lat powstał wysoce skomplikowany system informacji komputerowej. Uczestnicy tego rynku zaczęli pełnić funkcję market makers, czyli podmiotów organizujących rynek, nabywających i zbywających walory na własny rachunek. Po 10 latach istnienia NASDAQ stał się trzecim rynkiem na świecie po giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) i Tokio. Wbrew rozpowszechnionym opiniom NASDAQ nie jest giełdą, lecz rozproszonym, elektronicznym systemem handlu akcjami, nadzorowanym przez National Assciation of Securities Dealers. W pierwszych latach handlowano tu głównie akcjami spółek związanych z nowoczesnymi technologiami (IT), obecnie przedmiotem obrotu są tu akcje ponad połowy amerykańskich spółek (m.in. Intel Corp, Microsoft Corp., Dell czy Apple Computer, Inc.).
W Wielkiej Brytanii obrót papierami wartościowymi na rynku pozagiełdowym został zapoczątkowany w 1972 r. przez firmę Granville and Co. Celem jego stworzenia było wyjście naprzeciw potrzebom dużych spółek, których walory nie były notowane na giełdzie oficjalnej, chcących rozprowadzić część swych akcji wśród stabilnych i długoterminowych inwestorów, ale bez narażania się na ryzyko wykupu znaczącego pakietu przez jeden podmiot. Chodziło też o to, by spółki mogły zgromadzić kapitał w sposób dyskretny, czyli bez konieczności spełniania wszystkich formalnych warunków wymaganych do dopuszczenia jej walorów do notowań na giełdzie oficjalnej. Podczas gdy Granville była zainteresowana jedynie kojarzeniem spółek, inna z firm, Harvard Securities Ltd. organizowała rynek nieco inaczej, gdyż nabywała akcje na własny rachunek. Obecnie w Wielkiej Brytanii uczestnicy rynku pozagiełdowego pracują w ogólnokrajowym zautomatyzowanym systemie SEAQ (Stock Exchange Automated Quoutations System). Przedmiotem obrotu są tu akcje spółek nowych, posiadających zweryfikowane sprawozdania finansowe, jednak za okres krótszy niż trzy lata. Mogą tam również fu

(…)

….
Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie może zostać podmiot gospodarczy prowadzący działalność maklerską (dom maklerski), który jest akcjonariuszem giełdy i został jej uczestnikiem, a w szczególności został dopuszczony do zawierania transakcji giełdowych. Transakcje te mogą być zawierane wyłącznie między członkami giełdy (są oni stronami takiej transakcji, przez którą rozumie się umowę kupna…
… Papierów Wartościowych w Warszawie (17 listopada 2000 r.) nowego systemu informatycznego Warset niektórzy członkowie giełdy (reprezentowani na giełdzie przez pełnomocników — maklerów specjalistów) pełnili funkcję tzw. członków specjalistów. Nazwa ta wynikała z faktu, iż „specjalizowali się" w akcjach wybranej firmy (lub ewentualnie kilku firm). Do najważniejszych ich zadań należało: - określanie kursu…
… prowadzi spółka BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO). Jej dominującym akcjonariuszem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (92,47%). Pozostałe akcje należą do banków (3,56 %), domów maklerskich (3,88 %) oraz innych podmiotów (0,09 %) w tym Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów. O dopuszczeniu do obrotu decyduje KNF
GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Giełda papierów wartościowych…
… otwarcia (wznowienia). Na giełdzie po takiej przerwie zmiany kursu waloru mogą być wyznaczone przez inny wskaźnik procentowy. Taka sytuacja na giełdzie może się powtórzyć kilkakrotnie w czasie trwania sesji.
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
WGPW zainaugurowała działalność 16 kwietnia 1991 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. :
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm); o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm); o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm).
pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000 złotych i jest podzielony na 59 960 akcji…
… na rynku giełdowym.
stop order - zlecenie ograniczone limitem cenowym i stosowane na ogół na giełdach o ruchu ciągłym, gdzie transakcje mogą być dokonywane w ciągu całej, zwykle kilkugodzinnej sesji giełdowej. Jest ono w pewnym sensie odwrotnością zlecenia limit order. Różnica między nimi polega na tym, iż przy realizacji zlecenie limit order makler ma obowiązek poczekania do momentu, w którym kursy…
… wykształciły się zasadniczo dwa systemy obrotów, a co za tym idzie ustalania kursów: system ciągły i periodyczny. W systemie ciągłym transakcje mogą być zawierane stale w czasie kilkugodzinnej sesji giełdowej (np. na NYSE), natomiast przy notowaniach periodycznych wyznaczana jest jednolita cena dnia (sesji giełdowej) każdego waloru, po której walory te zmieniają właściciela. Używa się w tym przypadku…
… na uczestnictwo w giełdzie wyraża Rada Giełdy. Członek giełdy nie może zawierać transakcji giełdowych na własny rachunek na warunkach , Uprzywilejowanych w stosunku do innych dokonanych tam transakcji. Nie może on także składać zleceń, które stwarzałyby warunki powodujące, że kurs giełdowy notowanych walorów, układ zleceń lub obroty nie wyrażałyby rzeczywistej sytuacji rynkowej. Do momentu wprowadzenia na Giełdę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz