Giełda - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Giełda, regularnie odbywające się w określonym miejscu i czasie, podporządkowane
określonym regułom, spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcję kupna-sprzedaży i osób
pośredniczących w tych transakcjach. Giełda jest rynkiem przedmiotów zamiennych tego
samego rodzaju, określonych co do ilości, miary i wagi, a w przypadku towarów - także co do
norm jakościowych, dzięki czemu transakcje odbywają się bez konieczności fizycznej obecności
ich przedmiotu na giełdzie. Ceny transakcji kształtują się pod wpływem aktualnej podaży i
popytu i są podawane do wiadomości publicznej.
Giełda papierów wartościowych (giełda pieniężna), jest instytucjonalną formą rynku
kapitałowego. Przedmiotem operacji na tej giełdzie mogą być papiery wartościowe, a także
środki płatnicze (waluty, dewizy) oraz kruszce (złoto, srebro, platyna). Uczestnikami sesji
giełdowych są przede wszystkim pośrednicy (maklerzy kursowi i wolni), samodzielni uczestnicy
giełdy (np. dealerzy, przedstawiciele banków, instytucji lokacyjnych), urzędnicy (osoby
okresowo dopuszczone do obrotu giełdowego, zawierające transakcje w imieniu i na rachunek
przedsiębiorstw, których są pracownikami) oraz “goście” (personel giełdy, pomocniczy personel
biur maklerskich, obserwatorzy, dziennikarze).
Narodowe Fundusze Inwestycyjne, NFI, fundusze inwestycyjne utworzone przez skarb
państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP), działające w formie spółek
akcyjnych. Majątek NFI stanowią akcje byłych przedsiębiorstw państwowych, przekształconych
w spółki, wniesione do funduszy przez skarb państwa.
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, spółka akcyjna założona przez Skarb Państwa
w 1991. Jej akcjonariuszami mogą być banki, domy maklerskie, Skarb Państwa, fundusze
powiernicze, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do
publicznego obrotu i notowanych na giełdzie. Na WGPW dokonywane są transakcje kupna–
sprzedaży papierów wartościowych w systemie jednolitego kursu dnia oraz w systemie notowań
ciągłych.
Giełda posiada dwa główne rynki obrotu akcjami: rynek podstawowy oraz rynek równoległy,
każdy z nich posiada swój własny indeks giełdowy, odpowiednio WIG (i WIG-20) oraz WIRR.
Aktualne kursy papierów są publikowane w Cedule Giełdowej w tzw. tabeli giełdowej.
Rynek podstawowy, rynek, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży papierów
wartościowych dopuszczonych na giełdę papierów wartościowych i spełniających wszystkie
wymagania związane z obrotem giełdowym.
Rynek równoległy, rynek, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży papierów
wartościowych dopuszczonych na giełdę papierów wartościowych, lecz nie spełniających
wszystkich wymagań koniecznych do ich pojawienia się na rynku podstawowym.
Kurs akcji, cena jednej akcji, po której największa liczba graczy giełdowych jest w stanie
dokonać transakcji kupna –sprzedaży danego waloru. Jeżeli kurs na giełdzie ustalany jest
jednorazowo, mamy do czynienia z systemem jednolitego kursu dnia; jeśli zmienia się co chwilę,
mówimy o systemie notowań ciągłych.
Notowania giełdowe, zapis w Cedule Giełdowej oznaczający określony kurs (ceny) danego
waloru na giełdzie papierów wartościowych, po której zrealizowana została największa liczba
ofert kupna–sprzedaży walorów. Jest to tzw. system jednolitego kursu dnia. Na giełdzie istnieją
również notowania ciągłe, w których kurs walorów może się zmieniać z minuty na minutę. W
Polsce jedynie największe firmy oraz Narodowe Fundusze Inwestyc ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz