Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - strona 1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - strona 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - strona 3

Fragment notatki:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tradycja polskiej giełdy sięga 12 maja 1817 roku, kiedy to w Pałacu Saskim utworzono giełdę, a przedmiotem jej obrotu były weksle, listy zastawne i obligacje.
Natomiast obecnie funkcjonująca Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zainaugurowała swoją działalność 16 kwietnia 1991 roku, po 52-letniej przerwie, spowodowanej wprowadzeniem w Polsce zaraz po Drugiej Wojnie Światowej gospodarki określanej mianem nakazowo-rozdzielczej. Dopiero transformacja gospodarcza, rozpoczęta w roku 1989, przywracająca gospodarce jej pieniężny charakter, umożliwiła powstanie nowoczesnej - na wzór giełd światowych - giełdy papierów wartościowych.
GPW jest spółką akcyjną założoną przez Skarb Państwa, a jej funkcjonowanie regulują: Kodeks spółek handlowych, ustawa z 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Regulaminy: Giełdy i Sądu Giełdowego oraz Statut Giełdy. Podstawowe zadanie GPW to organizacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. W skład warszawskiej giełdy wchodzą:
organy zarządzające i nadzorcze (Walne Zgromadzenie, Rada Giełdy, Zarząd Giełdy), a także współpracujący bezpośrednio z Zarządem doradcy oraz zespoły odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną i planowanie strategiczne,
Sekretarz Generalny i Biuro Giełdy,
Dyrektor Generalny i odpowiednie organy administracyjne,
wyspecjalizowane komórki organizacyjne złożone z zespołów: Dział Notowań, Dział Informatyki, Dział Prawny, Dział Emitentów, Dział Informacji i Promocji, Dział Finansowo - Księgowy,
wyposażenie techniczne (w tym system teleinformatyczny WARSET),
członkowie giełdy o zróżnicowanym statusie, których działanie jest unormowane Statutem i Regulaminem Giełdy oraz szczegółowymi regulaminami wewnętrznymi.
Z kolei organem do spraw dopuszczania uczestników do obrotu jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), powołana została już na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi. Jej główne zadania sprowadzają się między innymi do:
sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i uczciwej konkurencji w zakresie publicznego obrotu walorami,
czuwania nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie tego rynku oraz ochrona inwestorów,
wydawanie zezwoleń m.in. na wprowadzanie walorów do obrotu publicznego, prowadzenie działalności maklerskiej,
nadzorowanie sposobu prowadzonej dystrybucji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu etc.


(…)

… kontynentalnej: musi on zapewnić największy z możliwych wolumen obrotu, najmniejszą różnicę między popytem a podażą oraz najmniejszą zmianę kursu w stosunku do poprzedniej sesji. Jednocześnie, spełniając te warunki, musi się mieścić w widełkach. Należy podkreślić,  iż  od  1  kwietnia  2001  roku   kojarzenie   zleceń  kupna  i
sprzedaży, wyznaczanie kursu i zawarcie transakcji, czyli wspomniany wyżej fixing…
… notowań ciągłych, transakcje zawierane są na podstawie przyjmowanych na bieżąco zleceń, zawsze po kursie równym limitowi najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu. Kursy mogą zmieniać się w ramach obowiązujących widełek. W systemie tym notowane są akcje najbardziej płynnych spółek, wszystkie obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe i warranty, a także prawa poboru i prawa do akcji…
… inwestorów, którzy wcześniej uzgodnili cenę, ilość, termin rozliczenia. Regulamin Giełdy precyzuje  warunki  zawarcia  transakcji pakietowej,  określając  minimalną  wartość  pakietu i maksymalną różnicę między ceną w transakcji a kursem danego papieru na sesji giełdowej. Mogą być one zawierane zarówno w trakcie, jak i poza godzinami sesji.
Należy podkreślić, iż dla zwiększenia płynności notowanych papierów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz