Rynek kapitałowy

note /search

Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1876

Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Głównym celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości rynkowej poprzez maksymalizację zysku osiągniętego dzięki efektywnemu wykorzystaniu zaangażowa...

Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232

Ryzyko i jego rodzaje Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym ryzykiem. Z tego względu dążeniem inwestorów jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, które związane jest z działaniami w ...

Ryzyko inwestycji w akcje- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

2 Ryzyko inwestycji w akcje Akcje stanowią najważniejszy element rynku kapitałowego. Są one klasycznym instrumentem tego rynku i mimo stałego pojawiania się nowych mechanizmów nadal właśnie one są jego podstawowym ogniwem. W ujęciu prawnofinansowym akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym u...

Funkcja NPV i IRR

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1974

Funkcja NPV Funkcja oblicza zdyskontowaną wartość netto serii różnych przepływów gotówkowych dla danej stopy dyskontowej. Składnia NPV(stopa ; wartość1 ; wartość2 ; ...) Stopa stopa dyskontowa stała we wszystkich okresach. Wartość1, wart...

INSTRUMENTY POCHODNE - Kontrakty terminowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

INSTRUMENTY POCHODNE derywaty W Polsce mówi się, że są to prawa pochodne. Jest to umowa stron stwierdzająca wzajemne roszczenia bądź zobowiązanie dostawy w przyszłości po z góry określonej cenie. Cena instrumentu pochodnego zależy od ceny instrumentu bazowego.

Organizacja polskiego rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

Organizacja polskiego rynku kapitałowego - system WARSET giełdy znane były już w starożytności, giełdy kapitałowe powstały z giełd pieniężnych, w rozwiniętej postaci giełdy kapitałowe powstały w Holandii - 1531r. sformalizowana giełda Antwerpia, ...

Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595

Papier wartościowy - dokument potwierdzający prawa inkorporowane. Papiery dłużne, udziałowe, instrumenty pochodne. PAPIERY DŁUŻNE: Obligacje - zobowiązanie, wierzytelność, dokument stwierdzający niedokładną wierzytelność, zobowiązanie emitenta względem nabywcy. Ustawa o obrocie publicznym określ...

RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 966

RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA Gospodarkę dzielimy na sferę realną i finansową. RYNEK Realny Finansowy dóbr i usług czynniki konsumpcyjnych produkcji pracy rzeczowych śr. rzeczowych śr. trwałych obrotowych pieniężny kapitałowy pieniądza pracy krajowego walutowy wkładów kredytów pozabankowych pa...

Rynek kapitałowy i jego segmenty

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1582

Rynek kapitałowy i jego segmenty W związku z określeniem charakteru transakcji finansowych, jakie mieszczą się w obrębie definicji rynku kapitałowego, w literaturze przedmiotu można spotkać kilka ujęć w odniesieniu do jego zakresu pojęciowego: sensu  largo:  rynek  kapitałowy  stanowi  funkcjonaln...

Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1309

Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego Współczesna gospodarka rynkowa to system połączonych rynków, których wspólną cechą jest występowanie popytu, podaży i ceny. Jednak już samo pojęcie rynku może być rozpatrywane wieloaspektowo, tzn. w kategoriach: historycznej (technicznej): miejsce, g...