Ryzyko inwestycji w akcje- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko inwestycji w akcje- opracowanie - strona 1 Ryzyko inwestycji w akcje- opracowanie - strona 2 Ryzyko inwestycji w akcje- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

2 Ryzyko inwestycji w akcje
Akcje stanowią najważniejszy element rynku kapitałowego. Są one klasycznym instrumentem tego rynku i mimo stałego pojawiania się nowych mechanizmów nadal właśnie one są jego podstawowym ogniwem. W ujęciu prawnofinansowym akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym udział w kapitale akcyjnym spółki, stanowiącym jednocześnie uosobienie praw i obowiązków jej posiadacza, akcjonariusza. Akcja, jako dokument akcyjny, powinna zawierać oznaczenie:
- firmy i siedziby spółki,
- sądu, w którym spółka jest zarejestrowana, oraz numeru (liczby rejestru),
- daty zarejestrowania spółki i emisji akcji,
- wartości nominalnej, liczby, serii, rodzaju danej akcji oraz uprawnień szczególnych akcji,
- przy akcjach imiennych - wysokości dokonanej wpłaty,
- ograniczeń co do przeniesienia własności akcji,
- przepisów statutu o związanych z akcją obowiązkach, co do świadczeń na rzecz spółki.
Ponadto akcja powinna być opatrzona pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być odtworzony mechanicznie.
Tradycyjny dokument akcyjny składa się z reguły z trzech części:
- tzw. płaszcza, tj. strony tytułowej zawierającej nazwę, emitenta, nominał i inne wymagane prawem informacje,
- kuponów odrywanych przy okresowej wypłacie dywidend,
- talonu stanowiącego dokument uprawniający do otrzymania następnego arkusza kuponów, po wyczerpaniu dotychczasowych. Jeszcze do niedawna przy emitowaniu akcji taka ich postać materialna była regułą. Natomiast obecnie na rozwiniętych rynkach kapitałowych, w tym także w Polsce, występuje już tylko sporadycznie. Ich funkcjonowanie oparte jest, bowiem na systemach depozytowych, w ramach, których akcjonariuszom zostają wydane jedynie świadectwa depozytowe. Świadectwo depozytowe zawiera pełną treść akcji, nie jest ono jednak papierem wartościowym. Nie może, więc być przedmiotem kupna, sprzedaży ani wtórnego obrotu na rynku. Natomiast jego zagubienie bądź zniszczenie nie powoduje utraty prawa własności akcji. W takiej, bowiem sytuacji bank, dom maklerski lub inna upoważniona instytucja wydaje duplikat.
Podstawowe charakterystyki akcji to:
wartość nominalna, określona jako wartość kapitału akcyjnego spółki przypadająca na jedną akcję,
wartość emisyjna, określona jako cena, po jakiej akcja jest sprzedana przez emitenta jej pierwszemu właścicielowi,
wartość księgowa, określona jako wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję,
wartość rynkowa, czyli cena akcji na rynku, która powstaje w wyniku spotkania się popytu z podażą akcji na rynku.
Akcje występujące na rynkach można klasyfikować ze względu na różne kryteria. Wyróżnia się akcje imienne oraz akcje na okaziciela.

(…)

… jej kapitału akcyjnego. Ze względu na publiczny charakter oferty spółki skierowanej do przyszłych akcjonariuszy wymagane jest:
- sporządzenie prospektu emisyjnego,
- uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie do publicznego obrotu,
- zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację tych papierów wartościowych,
- upowszechnienie wymaganych informacji dotyczących emitenta i oferty.
Obowiązkiem przyszłych akcjonariuszy jest zapoznanie się z prospektem emisyjnymi, jeśli zdecydują się na inwestycje należyte opłacenie subskrybowanych akcji. Jeśli uczynili to w sposób wymagany prawem, są uprawnieni do objęcia odpowiedniej liczby akcji. Spółka powinna dokonać przydziału akcji subskrybentom w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji…
… odpowiednio zmniejszoną liczbę akcji, a nadpłacone kwoty zostaną im zwrócone. W sytuacji, gdy wszystkie wyemitowane akcje zostaną objęte i należycie opłacone, dana emisja dochodzi do skutku. Dojście emisji do skutku powinno zostać ogłoszone w pismach, w których wcześniej opublikowano prospekty emisyjne. Inwestor, który w wyniku emisji nabył akcje stał się akcjonariuszem, czyli współwłaścicielem podmiotu…
… zgromadzenia akcjonariuszy, które podejmuje decyzje o dywidendzie. Drugim istotnym terminem jest dzień ustalenie prawa do dywidendy - wszyscy akcjonariusze, którzy w tym dniu posiadają akcje uzyskują prawo do dywidendy. Trzecią datą jest dzień wypłaty dywidendy.
Prawo do zakupu akcji nowej emisji, czyli prawo poboru. Z prawa poboru może skorzystać akcjonariusz, który w dniu ustalenia prawa poboru posiada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz