Rynek kapitałowy i jego segmenty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy i jego segmenty - strona 1 Rynek kapitałowy i jego segmenty - strona 2 Rynek kapitałowy i jego segmenty - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i jego segmenty
W związku z określeniem charakteru transakcji finansowych, jakie mieszczą się w obrębie definicji rynku kapitałowego, w literaturze przedmiotu można spotkać kilka ujęć w odniesieniu do jego zakresu pojęciowego:
sensu  largo:  rynek  kapitałowy  stanowi  funkcjonalny podsystem  systemu  gospodarczego, w którym następuje wymiana różnorodnych instrumentów finansowych,  zarówno  depozytów i kredytów   bankowych,  składek ubezpieczeniowych,   jak   też    papierów   wartościowych  o umownie przyjętym terminie regulowania wynikających z nich zobowiązań powyżej jednego roku, a fundusze pozyskane przez uczestników rynku są przeznaczone na tworzenie kapitałów pożyczkowych lub udziałowych, a także służą finansowaniu deficytu budżetowego,
sensu stricto: rynek kapitałowy utożsamiany jest wyłącznie z rynkiem długoterminowych papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany na rynku regulowanym (giełdowym i pozagiełdowym); czasami rynek kapitałowy utożsamiany jest jedynie z regulowanym publicznym rynkiem wtórnym papierów wartościowych, czyli giełdą papierów wartościowych.
Biorąc pod uwagę rodzaje instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu, szersze rozumienie pojęcia rynku kapitałowego determinuje jego podział na następujące segmenty:
rynek papierów wartościowych,
rynek hipoteczny,
rynek długoterminowych pożyczek bankowych (skryptów dłużnych).
Wśród wyżej wymienionych, dominującą rolę na rynku kapitałowym odgrywa rynek papierów wartościowych, który będzie przedmiotem rozważań w dalszej części niniejszej pracy. Jednakże już w tym miejscu należy stwierdzić, iż papiery wartościowe kapitałowe w wymiarze ekonomicznym mają charakter dokumentów, stwierdzających prawo współwłasności firmy bądź udzielenia pożyczki określonemu podmiotowi (instytucji rządowej, lokalnej, firmie) i uzyskania praw do świadczeń z tego tytułu w przyszłości. W operacjach finansowych na rynku kapitałowym następuje zamiana kapitału na papiery wartościowe kapitałowe, które potwierdzają wartości kapitałowe w formie średnio- i długoterminowych dokumentów majątkowych.
W warunkach polskiego rynku kapitałowego, wskazanie instrumentów finansowych rozumianych jako papiery wartościowe zawiera artykuł 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Znamiennym jest fakt, iż oprócz typowych dla tego rynku instrumentów (wymienionych na schemacie 1), w myśl owego przepisu, za papiery wartościowe uważa się również prawa pochodne. Oznacza to, iż dla potrzeb analizy rynku kapitałowego w Polsce, należy do niego włączyć także rynek instrumentów praw pochodnych od podstawowych papierów wartościowych, zaliczanych do rzeczonego rynku. Fakt ten powoduje pewną rozbieżność między rzeczywistą klasyfikacją rynku finansowego, właściwą dla warunków polskich, a przedstawioną na schemacie 1. Zagadnienie to zostanie bliżej przedstawione przez autorkę w rozdziale drugim.


(…)

…, tym inwestorom, którzy ocenili, iż zakup ten jest korzystniejszą lokatą ich oszczędności niż inne możliwości oszczędzania.
Emisja akcji na rynku pierwotnym oznacza powiększenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej. W tym sensie stanowi ona źródło dopływu dodatkowych środków finansowych do spółki akcyjnej. Za pomocą emisji obligacji na rynku pierwotnym przedsiębiorstwa przemysłowe zdobywają niezbędne środki…
… w jego obrotach. Dzieli się on zazwyczaj na rynek podstawowy i równoległy. Na pierwszym z nich dokonuje się podstawowy obrót papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu. Dominują na nim papiery wartościowe o najwyższej płynności, akcje uznanych na rynku firm lub solidne obligacje (rządowe, bankowe).
Z  kolei  rynek  równoległy  stanowi  rozszerzenie   rynku   podstawowego. Handluje…
… rozwój.
Jak wynika z powyższego, decydujące znaczenie dla skali obrotu papierami wartościowymi oraz dla wpływu tych obrotów na procesy gospodarcze ma odpowiednio rozwinięty rynek publiczny, a przede wszystkim giełdy, na których operacje walorami mają charakter masowy. W przypadku Polski instytucją, na której może odbywać się handel papierami wartościowymi jest obecnie Giełda Papierów Wartościowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz