Rynki finansowe - zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3479
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - zagadnienia wstępne - strona 1 Rynki finansowe - zagadnienia wstępne - strona 2 Rynki finansowe - zagadnienia wstępne - strona 3

Fragment notatki:Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane.
Innymi słowy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kupujący i sprzedający, decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach.
Rynek tworzą ludzie zawierający pomiędzy sobą na zasadach dobrowolności transakcje kupna-sprzedaży, przy czym podstawową przesłanką zarówno decyzji kupna, jak i sprzedaży są ceny, tzn. ich poziom i kierunek zmian.
Na rynku nie zawsze dochodzi do transakcji; powodem jest zwykle brak zgody co do ceny.

Elementy składowe tworzące rynek kapitałowy:
1) uczestnicy rynku, tj. inwestorzy indywidualni i instytucjonalni oraz użytkownicy kapitału, czyli emitenci;
2) instrumenty finansowe tego rynku (długoterminowe papiery wartościowe);
3) instytucje obrotu papierami wartościowymi: domy (biura) maklerskie, banki, Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), czyli instytucje prowadzące, wspomagające i kontrolujące ten obrót;
4) regulacje rynku (normy prawne, regulaminy, zwyczaje).
Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest kojarzenie podmiotów, które zgłaszają popyt na kapitał z podmiotami, które zgłaszają podaż oszczędności (wolnych środków). W efekcie, poprzez transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych, następuje przekształcenie oszczędności w inwestycje rzeczowe.

ale na grupy aktywów
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH
1. Wprowadzenie.
2. Pojęcie rynków finansowych.
3. Funkcje rynku finansowego w gospodarce.
4. Rodzaje rynków finansowych.
5. Rynek pierwotny i wtórny.
6. Rynek publiczny i prywatny.
Wprowadzenie
Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane.
Innymi słowy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kupujący i sprzedający, decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach.
Rynek tworzą ludzie zawierający pomiędzy sobą na zasadach dobrowolności transakcje kupna-sprzedaży, przy czym podstawową przesłanką zarówno decyzji kupna, jak i sprzedaży są ceny, tzn. ich poziom i kierunek zmian.
Na rynku nie zawsze dochodzi do transakcji; powodem jest zwykle brak zgody co do ceny.
Gospodarka stanowi systemem składający się z wielu ściśle ze sobą powiązanych i uzupełniających się rynków.
Jedną z zasadniczych cech współczesnej gospodarki jest istnienie rozwiniętego rynku finansowego (rynków finansowych).
Z jednej strony podstawowe prawa (zależności) działające na rynkach finansowych są podobne do praw występujących na wszystkich innych rynkach (dóbr i usług, czynników wytwórczych).
Z drugiej strony rynki finansowe posiadają wiele cech specyficznych, które określają ich sposób działania i odróżniają je od innych rynków.
Pojęcie rynków finansowych
Rynek finansowy to jeden z najważniejszych rynków we współczesnej gospodarce, obejmujący transakcje specyficznym towarem, a mianowicie pieniądzem. Dochodzi na nim do transakcji pomiędzy tymi, którzy chcą „kupić” pieniądze i tymi, którzy chcą je „sprzedać” za odpowiednią cenę. Ceną pieniądza na rynku finansowym jest stopa procentowa.
Ściśle biorąc rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Z kolei instrumentami finansowymi nazywamy zobowiązania (roszczenia) finansowe jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do innych. Inacz

(…)

… i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu kontroli.
Rynek regulowany w Polsce obejmuje:
rynek giełdowy,
rynek pozagiełdowy,
Dokonywanie transakcji instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską).
Alternatywny system obrotu to organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu dokonywany poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji między uczestnikami tego systemu.
Regulacje dotyczące sposobu działania ASO tworzą instytucje organizujące obrót (np. domy maklerskie, banki…
… finansowych instrumentami bazowymi mogą być papiery wartościowe, kursy walut, stopy procentowe i wskaźniki ekonomiczne (np. indeksy giełdowe).
Do podstawowych instrumentów pochodnych należą:
kontrakty terminowe (forward i futures),
opcje,
warranty,
swapy (kontrakty wymiany).
Instrumenty pochodne umożliwiają inwestorom zakup lub sprzedaż aktywów bazowych w przyszłości po cenie ustalonej w momencie wystawienia instrumentu. Pełnią one dla inwestorów różne funkcje, z których najważniejsze są dwie:
funkcja zabezpieczenia się przed niekorzystną zmianą cen aktywów bazowych,
funkcja spekulacyjna, polegająca na tym, że inwestor zawiera transakcje oparte na przewidywaniu kierunku zmian cen instrumentów bazowych, podejmując jednak wysokie ryzyko.
Instrumenty pochodne zostały wynalezione jako metoda przenoszenia ryzyka z tych, którzy nie chcieli go ponosić, na tych, którzy byli gotowi je przejąć i otrzymać za to wynagrodzenie.
Instrument pochodny to swego rodzaju „zakład” zawarty pomiędzy dwoma inwestorami. Inwestorzy zakładają się o to, czy walor bazowy będzie w przyszłości drożał, czy taniał. Wygrywa ten, który trafnie przewidział zachowanie się instrumentu bazowego, natomiast traci ten, którego przewidywania się nie sprawdziły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz