Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego - strona 1 Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego - strona 2 Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego
Współczesna gospodarka rynkowa to system połączonych rynków, których wspólną cechą jest występowanie popytu, podaży i ceny. Jednak już samo pojęcie rynku może być rozpatrywane wieloaspektowo, tzn. w kategoriach:
historycznej (technicznej): miejsce, gdzie uczestnicy handlu spotykają się osobiście, dokonując transakcji wymiennych,
przestrzennej: obszar o zbliżonych warunkach dokonywania transakcji kupna - sprzedaży,
podmiotowej: ogół stosunków wymiennych między wyodrębnioną grupą podmiotów, występujących w roli nabywców (zgłaszających popyt) i sprzedawców (reprezentujących podaż),
przedmiotowej: ogół stosunków, związanych z danym przedmiotem wymiany.
Na podstawie ostatniego z wymienionych ujęć, można wyróżnić przede wszystkim:
rynek produktów,
rynek usług,
rynek pracy,
rynek kapitałów pieniężnych (utożsamiany często z rynkiem finansowym).
Należy podkreślić, iż w literaturze przedmiotu kategoria rynku finansowego określane jest często na różne sposoby. Wynika to z niejednolitego definiowania pojęcia kapitału. Zasadniczo w rozważaniach ekonomistów różnych szkół pojawia się wyróżnienie kapitału rzeczowego (fizycznego) i kapitału pieniężnego. Rozróżnienie to (będące podstawą do wydzielania rynku kapitałów rzeczowych od rynku kapitałów pieniężnych) wynika z przyjęcia funkcyjnego charakteru pojęcia kapitału, rozpatrywanego z punktu widzenia wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch rodzajów strumieni: wartościowych i materialno-rzeczowych. Wobec takiego podziału, rynek kapitałów pieniężnych analizowany jest z perspektywy dwóch strumieni funduszów. Pierwszy z nich stanowią kapitały krótkoterminowe, związane z tworzeniem i obiegiem pieniądza transakcyjnego i rezerwowego (rynek pieniężny), natomiast drugi tworzą kapitały długoterminowe, powiązane z finansowaniem rozwoju gospodarczego (rynek inwestycyjny).
Tymczasem polska współczesna literatura przedmiotu zalicza do rynku finansowego zarówno krótko, jak i długoterminowe kapitały pieniężne. Mimo, iż takie rozumienie prezentowanego rynku wynika z technicznego, nie zaś funkcyjnego podejścia do pojęcia kapitału, dla potrzeb niniejszej pracy, autorka przyjmie właśnie ową uproszczoną formę jego opisu. Warto zaznaczyć, iż sam rynek finansowy jest  w  warunkach  polskich  często
definiowany jako funkcjonalnie i przedmiotowo wyodrębniona część systemu gospodarczego, gdzie podejmowane są celowe, uwzględniające kryterium wyboru decyzje gospodarcze związane z cyrkulacją, rozmieszczeniem i użyciem środków finansowych. Owo przemieszczanie się środków finansowych między podmiotami rynku, dokonuje się za pośrednictwem instrumentów finansowych. Przez pojęcie to rozumie się określone zobowiązania (stosunki kredytowe) lub inaczej, roszczenie majątkowe kapitałodawcy wobec kapitałobiorcy.


(…)

… krótkookresowy, nastawiony na osiągnięcie jak największych korzyści finansowych, niezależnie od terminu zapadalności instrumentów finansowych. Istotnym   segmentem   operacyjnym   rynku   finansowego,   wyróżnionym   ze
względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem jego obrotu, jest również rynek instrumentów pochodnych. Służą one przede wszystkim do zabezpieczenia się przed ryzykiem strat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz