Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie - strona 1 Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie - strona 2 Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ryzyko i jego rodzaje
Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym ryzykiem.
Z tego względu dążeniem inwestorów jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, które związane jest z działaniami w kierunku:
-     minimalizacji ewentualnych strat
-     maksymalizacji oczekiwanych dochodów
„Pojęcie ryzyka jest używane wtedy, gdy:
1. Rezultat, jaki będzie osiągnięty w przyszłości, nie jest znany, ale możliwe jest zdefiniowanie przyszłych sytuacji,
2. Znane jest prawdopodobieństwo zrealizowania się poszczególnych możliwości w przyszłości.”
Pojęcie ryzyka należy odróżnić od pojęcia niepewności związanej z inwestowaniem. Niepewność jest pojęciem szerszym, ryzyko zaś jest jego pochodną i ma charakter wymierny. Oznacza to, że istnieją podstawy nie tylko do identyfikacji ryzyka, ale również do jego weryfikacji empirycznej przy zastosowaniu odpowiednich metod jego pomiaru.
Przy ocenie efektywności ekonomicznej inwestycji niepewność i ryzyko są funkcją dwóch grup czynników, do których zaliczamy ilość i jakości informacji będących w dyspozycji inwestora oraz zmienność warunków realizacji i eksploatacji inwestycji.
Należy pamiętać, że niepewność ma wymiar informacyjny, a jej przyczyną jest bariera dostępu do informacji lub niewiarygodność uzyskanych informacji, natomiast ryzyko ma wymiar finansowy, ponieważ można dokonać jego pomiaru; dotyczy to sytuacji, gdy istnieją dostępne informacje umożliwiające ocenę strat lub zysków związanych z danym projektem inwestycyjnym, czyli skutków przyszłych decyzji.
Wyznacznikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia straty lub zysku różnych od wielkości oczekiwanych przez inwestora. Ryzyko występuje również w sytuacji, gdy informacje są niewystarczające, nie są pełne oraz niespójne, ale pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństw powstania określonych zjawisk związanych z projektem inwestycyjnym. Natomiast niepewność występuje w sytuacji, gdy brak jest jakichkolwiek przesłanek, informacji do oszacowania tych prawdopodobieństw. Pamiętać należy, że w tym kontekście kryterium odróżnienia ryzyka od niepewności może mieć charakter subiektywny z uwagi na zbyt dużą subiektywność w szacowaniu prawdopodobieństw możliwych zdarzeń.
Uzasadniając konieczność identyfikacji i weryfikacji ryzyka inwestycyjnego jest fakt chęci osiągnięcia korzyści oczekiwanych przez inwestora lub uniknięcia strat finansowych.
Inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne w warunkach, które można podzielić na:
-     warunki pewności dotyczące realizacji samego projektu inwestycyjnego, oraz powodzenia globalnej strategii przedsiębiorstwa na rynku;

(…)

… od zakładanego.
Ryzyko finansowe postrzegane jest w wielu aspektach, jednak najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka finansowego:
-         ryzyko rynkowe (market risk) - „jest to ryzyko poniesienia straty w wyniku zmiany wartości aktywów będących przedmiotem obrotu”,
-         ryzyko kredytowe, kontrpartnera (credit risk) - spowodowane jest przez nierzetelność jednej ze stron kontraktu finansowego, handlowego,
-        ryzyko operacyjne (operational risk) - dotyczy ono popełnionych błędów w działalności operacyjnej firmy, wynika głównie z wad wewnętrznych systemów oraz błędów spowodowanych przez człowieka,
-        ryzyko płynności (liquidity risk) - wiąże się z niedużym wolumenem obrotu, a co za tym idzie trudnością zawarcia transakcji bez znacznego wpływu na cenę instrumentu, kontraktu…
… stopniu uzależnione od ryzyka pojedynczego projektu.
W strategii inwestycyjnej ważną rolę odgrywa analiza ryzyka operacyjnego i finansowego. Ryzyko operacyjne powiązane jest ze zmianami w strukturze aktywów - zmiana elementów majątku trwałego i obrotowego. Ryzyko operacyjne wynika ze stopnia wpływu zmian sprzedaży na kształtowanie się zysku operacyjnego. Ryzyko finansowe natomiast, którego wyznacznikiem…
… z tym, że niektórych ryzyk nie da się przewidzieć bądź całkowite ograniczenie ryzyka jest zbyt kosztowne.
Zarządzanie ryzykiem składa się z następujących etapów:
-         identyfikacji obszarów występowania ryzyka oraz jego ocena,
-         zarządzanie otwartymi pozycjami narażonymi na ryzyko rynkowe,
-         kontrola prawidłowości przeprowadzonych operacji zabezpieczających pod względem formalnym i merytorycznym,
-         ocena efektywności stosowanych strategii hedgingowych. Skonstruowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem finansowym pozwala na uniezależnienie wyniku finansowego, wartości bilansowej oraz struktury przepływów pieniężnych od zmian na rynkach finansowych bądź innych czynników. Dzięki temu systemowi przedsiębiorstwo może także dokładniej planować przyszłe projekty inwestycyjne, poprzez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz