Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym- opracowanie - strona 1 Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym- opracowanie - strona 2 Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym
Głównym celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości rynkowej poprzez maksymalizację zysku osiągniętego dzięki efektywnemu wykorzystaniu zaangażowanego kapitału. Istota strategii jest dość trudna do uchwycenia, słownik języka polskiego definiuje strategię jako przemyślany plan działań prowadzących do osiągnięcia jakiegoś istotnego celu, zwykle dość odległego w czasie, często w dziedzinie polityki, zarządzania lub ekonomi. Podejście to obejmuje jedynie działania i ich cel, nic nie mówi o potrzebie analizy posiadanych zasobów oraz zdolności. Czynniki te są bardzo ważne do osiągnięcia sukcesu, założonego celu. Dlatego rozszerzeniem powyższej definicji jest określenie strategii jako plan działania maksymalizujący wykorzystanie posiadanych i możliwych do pozyskania przez przedsiębiorstwo zasobów odpowiednio do przyjętych w strategii ogólnej kierunków i zakresów działania. Strategia ujawnia i przedstawia obecny i przyszły potencjał możliwości finansowych sukcesu oraz środki konieczne do jego osiągnięcia przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Uzupełnieniem tej definicji powinno być uwzględnienie analizy otoczenia w strategii. Uważa się, że strategia finansowa powinna zawierać:
-    określenie pozycji przedsiębiorstwa względem otoczenia (adaptacja do zachodzących w nim zmian),
-      sformułowanie znaczących celów i sposobów ich osiągania,
-      gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w sposób zgodny z realizacją jego celów,
-       dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji strategicznych.
Powyższa definicja odnosi się m.in. do działalność przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych nastawionych na osiąganie zysku, rozwój oraz przetrwanie na rynku. Cele te możliwe są do osiągnięcia, jeżeli podmiotom tym uda się zbudować spójną strategię biznesu. Powinna ona obejmować wszystkie obszary związane z istnieniem pojedynczej instytucji bądź całej grupy kapitałowej. Przy formułowaniu strategii należy określić różne poziomy jej oddziaływania. Wyróżnia się tu strategie na poziomie:
-      korporacji,
-       jednostki gospodarczej,
-       funkcjonalnym.
Działalność finansowa jest jedną z funkcji i stanowi uzupełnienie działalności operacyjnej. Powinna ona współbrzmieć ze strategią biznesu całej firmy, dlatego ważne jest skonstruowanie spójnej i całościowej polityki finansowej przedsiębiorstwa czy banku. Jednym z elementów polityki finansowej są strategie inwestycyjne wykorzystywane przez podmioty gospodarcze. Ten typ strategii jest wykorzystywany przy inwestowaniu na rynkach finansowych. Rodzaj przyjętej strategii inwestycyjnej zależy od planowanego celu. Wyróżniamy trzy podstawowe strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne:

(…)

… lub zajęcie odpowiedniej pozycji w opcjach. Zalicza się tu przede wszystkim zajęcie długiej pozycji w opcji kupna (call) w przypadku zabezpieczenia przed wzrostem ceny instrumentu bazowego. W przypadku ryzyka związanego ze spadkiem kursu, należy kupić opcję sprzedaży (put). Transfer ryzyka związany jest również z bardziej skomplikowanymi strategiami opcyjnymi lub wykorzystaniem opcji egzotycznych. Wiąże się on także z delta-vega-gamma hedgingiem, stosowanym w celu zabezpieczenia portfela opcji. Wymiana ryzyka dokonuje się między dwoma podmiotami chcącymi się zabezpieczyć. Polega ona na przekazaniu i otrzymaniu od drugiej strony części ryzyka. Najczęściej stosuje się strategie wykorzystujące kontrakty terminowe oraz swapy. Long hedge stosuje się w celu zabezpieczenia przed wzrostem wartości instrumentu bazowego. Short hedge pozwala na ochronę przed spadkiem kursu instrumentu bazowego. Oczywiście i tu można wykorzystać bardziej skomplikowane metody zabezpieczenia np. hedging wielookresowy (swap) i zmodyfikowany hedging wynikający z ryzyka bazy. Nowoczesne system zarządzania ryzykiem coraz częściej wykorzystują instrumenty pochodne, które zastępują tradycyjne metody zarządzania aktywami i pasywami. Dzięki temu…
… inwestycji.
W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej można na rynku terminowym wyróżnić trzy rodzaje inwestorów. Pierwszym rodzajem są spekulanci, którzy wykorzystują instrumenty pochodne w celu osiągnięcia ponad przeciętnych zysków. Takie podejście wiąże się z podjęciem przez nich większego ryzyka inwestycji. Ocenia się, że spekulanci stanowią nawet do 60-70% uczestników rynków finansowych, dzięki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz