Podział funduszy inwestycyjnych w oparciu o kryterium substancji majątkowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział funduszy inwestycyjnych w oparciu o kryterium substancji majątkowej-opracowanie - strona 1 Podział funduszy inwestycyjnych w oparciu o kryterium substancji majątkowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

podział funduszy inwestycyjnych w oparciu o kryterium substancji majątkowej.   -   Fundusze akcyjne   inwestują wyłącznie lub prawie wyłącznie w akcje. W praktyce wyróżnia się wiele rodzajów tych funduszy, w zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej, poziomu ryzyka oraz akcji, w które inwestują. Ogólnie biorąc, fundusze te można podzielić na konserwatywne i agresywne. Fundusze konserwatywne inwestują posiadane środki w akcje renomowanych firm, których wartość nie podlega znacznym wahaniom, a celem inwestowania tych funduszy jest zazwyczaj długotrwały wzrost kapitału. Z kolei fundusze agresywne lokują posiadane środki w udziały firm o gorszej kondycji finansowej lub w akcje nowych, nieznanych spółek, które jednak rokują nadzieję na szybki wzrost. Fundusze te charakteryzuje duża zmienność polityki inwestycyjnej oraz spekulacyjne metody działania. Fundusze akcji są zarządzane w sposób bardziej aktywny niż inne rodzaje funduszy, charakteryzują się wyższą stopą dochodu, ale jednocześnie obarczone są wyższym ryzykiem.   -   Fundusze obligacji   inwestują swoje środki prawie wyłącznie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, przede wszystkim w obligacje. Mogą to być inwestycje albo w jeden określony rodzaj obligacji, albo w kilka różnych rodzajów - obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw itp. Cechuje je dość powolne tempo przyrostu powierzonych środków, ale jednocześnie dochody z nich uzyskiwane są obarczone mniejszym ryzykiem.   -   Fundusze mieszane   (akcyjno- obligacyjne)   składają się z akcji i obligacji. Proporcje udziału tych papierów w portfelu zależą od przyjętych przez fundusz zasad polityki inwestycyjnej oraz od akceptowanego poziomu ryzyka.   -   Fundusze wyspecjalizowane   inwestują w różne instrumenty rynku kapitałowego, przy czym są one wybierane ze względu na wyspecjalizowaną politykę inwestycyjną poszczególnych funduszy. Dobór papierów wartościowych dokonywany jest albo według branży gospodarczej, albo według specyfiki poszczególnych inwestorów na rynku kapitałowym.   -   Fundusze hedgingowe   (ang. hedging -  transakcje zabezpieczające zawierane przez uczestników rynku finansowego w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego) są specyficzną grupą funduszy inwestycyjnych. Obecnie fundusze te stosują bardzo zróżnicowane strategie inwestycyjne, korzystając z większej swobody wyboru w tym zakresie niż tradycyjne otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz