Instytucje na rynku kapitałowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje na rynku kapitałowym - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: banki komercyjne, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne.

INSTYTUCJE NA RYNKU KAPITAŁOWYM
Na rynku kapitałowym w rozwiniętej gospodarce rynkowej występuje bardzo wiele różnorodnych podmiotów, z których jedni - pożyczkobiorcy poszukują kapitału do finansowania swojej działalności rozwojowej, a drudzy - pożyczkodawcy pragną zagospodarować swoje wolne środki pieniężne i osiągnąć z tego tytułu określony dochód.
Inwestorami instytucjonalnymi są firmy oraz instytucje lokujące na rynku papierów wartościowych poważne kwoty kapitału, które zostały im powierzone w formie depozytów, składek ubezpieczeniowych, zakupu rent etc. Do grupy tych inwestorów zaliczają się: banki (komercyjne, inwestycyjne), instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i powiernicze.
Podstawową cechą charakterystyczną wszystkich tych instytucji jest duże doświadczenie i głęboki profesjonalizm w lokowaniu powierzonych im środków kapitałowych
Banki komercyjne
Podstawowym rodzajem aktywności banków komercyjnych jest udzielanie kredytów skierowanych na podmioty wytwórcze i osoby indywidualne. Ich domeną jest także rynek pieniężny, na którym lokują swe nadwyżki środków finansowych ponad obowiązkowe rezerwy albo pożyczają w sytuacji ich niedoboru i możliwości rozwoju akcji kredytowej. Banki komercyjne mogą również zaciągnąć kredyty w banku centralnym (np. kredyt redyskontowy). Banki komercyjne w coraz większym stopniu zakupują papiery wartościowe, przede wszystkim akcje i obligacje na własny rachunek i ryzyko swoich klientów. Mogą one także gromadzone środki pieniężne różnych klientów wraz z własnymi zasobami lokować w zyskowne inwestycje rynku kapitałowego. Głównym celem tych inwestycji kapitałowych jest uzyskanie większego dochodu w porównaniu do innych możliwości inwestowania środków.
Wśród instrumentów rynku kapitałowego, którymi interesują się banki są papiery emitowane przez przedsiębiorstwa prywatne, o znanej i utrwalonej sytuacji finansowej, oraz instytucje publiczne. W tym ostatnim przypadku chodzi obligacje emitowane przez skarb państwa i władze komunalne (obligacje municypalne). Banki chętnie przetrzymują długoterminowe obligacje państwowe i samorządów większych miast. Innym rodzajem operacji papierami długoterminowymi może być sprzedaż bankowi obligacji z prawem odkupu.
Banki komercyjne również uczestniczą w zarządzaniu spółkami akcyjnymi. Bank może to zrobić poprzez zakup określonego pakietu akcji spółki - dającego mu prawo do podejmowania strategicznych decyzji (udział na walnym zgromadzeniu lub organach nadzoru spółki) oraz poprzez dysponowanie głosem z akcji swych klientów. Mogą oni będąc akcjonariuszami spółki, scedować na bank prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo oddania na nim głosu zgodnie z życzeniem akcjonariusza. W praktyce bywa tak, że drobni inwestorzy (akcjonariusze indywidualni) przychylają się do stanowiska inwestora instytucjonalnego, czyli banku, uznając że posiada większą wiedzę i doświadczenie w zakresie działania na rynku kapitałowym. Zwiększając w ten sposób ilość głosów na walnym zgromadzeniu banki mogą kształtować politykę rozwojową spółki oraz wpływać na wielkość wypracowanego zysku i wypłacanej dywidendy. Mogą zatem pomnażać swe zyski z tytułu poczynionych na rynku kapitałowym inwestycji. Wszystko to wskazuje na ważną rolę jaką banki komercyjne odgrywają na rynku kapitałowym.


(…)

… funduszy w długich okresach, np. dwudziesto-, czy trzydziestoletnich.
Instytucje ubezpieczeniowe możemy podzielić na dwie grupy, tzn. takie, które:
prowadzą ubezpieczenia majątkowe (gospodarcze),
prowadzą ubezpieczenia życiowe.
Pierwsza grupa tych instytucji zbiera składkę od różnych podmiotów z tytułu prowadzonych przez siebie rodzajów ubezpieczeń majątkowych, która na ogół do kasy wpływa raz…
… lokowania pieniędzy.
Fundusze o zmiennym portfelu inwestycyjnym - inwestujące wszystkie swoje aktywa albo w akcje albo w obligacje, albo w instrumenty rynku pieniężnego, w zależności od sytuacji na rynku w kontekście wzrostu swoich aktywów.
Fundusze lokujące w papiery rządowe - mające na celu uzyskanie wysokiego dochodu bieżącego przy najmniejszym ryzyku. Inwestują tylko w bony skarbowe i obligacje…
… w instrumenty rynku pieniężnego - inwestujące swe środki na rynku pieniężnym. Dokonują one zakupu walut, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, certyfikatów depozytowych, bonów komercyjnych, a także inwestują w lokaty międzybankowe. Uzyskiwany poziom dochodów tych funduszy jest zbliżony do dochodu z lokat bankowych, choć w okresach krótkich dochody te mogą być wyższe niż z lokat bankowych. Poza tym oferują…
… są najczęściej: typ papierów wartościowych, w które fundusze inwestują, gałąź przemysłu, sektor gospodarki lub region geograficzny.
Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych ze względu na cele inwestycyjne określane przez stopień ryzyka i oczekiwaną stopę zwrotu:
Fundusze agresywnego wzrostu - inwestujące w takie instrumenty finansowe, które przynoszą maksymalne zyski kapitałowe. Mogą to być zakupy akcji firm…
… inwestujących na rynkach regulowanych (publicznych) i funduszach o podwyższonym ryzyku, inwestujących w przedsiębiorstwa nie notowane na rynkach oficjalnych (fundusze venture capital).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz