Portfel inwestycyjny - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 9485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Portfel inwestycyjny - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera notatki z zajęć z portfela Inwestycyjnego na I roku studiów podyplomowych magisterskich z dr Magdaleną Frasyniuk-Pietrzyk. W notatkach mowa o wartościach pieniądza w czasie i strumieniach płatności, Obligacjach, akcjach. Również o strategiach obligacji, teorii portfela dwóch spółek i wielu spółek. Dokument porusza także zagadnienia takie jak: inwestor, rodzaje inwestycji, aktywa inwestycyjne, fundusze hedge, fundusze private equity, fundusze funduszy, nieruchomości, instrumenty pochodne, instrumenty kredytowe, produkty strukturyzowane, surowce, konta zarządzane, inwestycje emocjonalne, infrastruktura. Dokument porusza także zagadnienia takie jak: rodzaje stóp procentowych, stopa zwrotu, rozkład dyskretny, rozkład ciągły, oczekiwana stopa zwrotu, portfel inwestycyjny, ryzyko inwestycyjne, ryzyko stopy procentowej, efektywne duration, duration Macaulaya, ryzyko kursu walutowego i ryzyko cen towarów, ryzyko cen akcji, miary wrażliwości, miary zmienności, odchylenie standardowe stopy zwrotu, semiwariancja stopy zwrotu, semiodchylenie standardowe stopy zwrotu, miary zagrożenia, ryzyko kredytowe, rating, ryzyko niedopasowania struktury aktywów, ryzyko udziałowe, ryzyko płynności, ryzyko prawne, ryzyko operacyjne, ryzyko inflacyjne, ryzyko polityczne, ryzyko biznesowe. Dokument porusza również zagadnienia takie jak: ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości, miary ryzyka względnego, współczynnik zmienności stopy zwrotu, inwestycje finansowe, cel inwestycji finansowych, strategie zarządzania portfelem, strategie inwestycyjne, rodzaje portfeli inwestycyjnych, konstrukcja portfela inwestycyjnego, analiza fundamentalna, analiza techniczna, analiza portfelowa. Notatka traktuje także na temat zagadnień takich jak: portfel dwuskładnikowy, stopa zwrotu portfela, wariancja portfela, ryzyko portfela, współczynnik korelacji, dywersyfikacja, teoria Markowitz’a, wady dywersyfikacji, portfel o minimalnym ryzyku, teoria portfela wielu spółek, krótka sprzedaż, zabezpieczenie krótkiej sprzedaży, funkcja użyteczności.

PORTFEL INWESTYCYJNY - wykład 1
INWESTOR - jest to osoba fizyczna, prawna lub grupa osób, która dokonuje lokaty kapitału (inwestycji) w celu uzyskania dochodu. Na rynku znajdują się inwestorzy, którzy posiadają inne cele inwestycyjne, różny horyzont inwestycyjny, inna skłonność do podejmowania ryzyka, jak również inne oczekiwania uzyskanej stopy zwrotu.
RODZAJE INWESTYCJI
Podział inwestycji ze względu na termin realizacji inwestycji:
inwestycje krótkoterminowe (horyzont inwestycyjny do jednego roku)
inwestycje długoterminowe (horyzont inwestycyjny powyżej jednego roku)
Podział inwestycji ze względu na przedmiot inwestycji:
inwestycje finansowe
inwestycje rzeczowe (do których zaliczają się m.in. nieruchomości)
Podział inwestycji ze względu na formę:
inwestycje bezpośrednie
inwestycje pośrednie
AKTYWA INWESTYCYJNE
tradycyjne (akcje, obligacje, fundusze klasyczne, instrumenty rynku pieniężnego)
alternatywne (fundusze hedge, fundusze private equity, fundusze funduszy, nieruchomości, instrumenty pochodne, instrumenty kredytowe, produkty strukturyzowane, surowce, konta zarządzające, inwestycje emocjonalne, infrastruktura).
Fundusze hedge - korzystają z wielu innowacyjnych strategii inwestycyjnych np. wykorzystują niestandardowe techniki polegające na zajmowaniu zarówno długich, jak i krótkich pozycji na rynkach, operują jednocześnie na rynku kasowym i terminowym, stosują instrumenty pochodne i inwestują w różnorodne aktywa, maksy

(…)

… może być niższa niż oczekiwana, natomiast pozytywną jest to, że zrealizowana stopa zwrotu przez inwestora może być wyższa niż oczekiwana.
Najważniejsze rodzaje ryzyka inwestycyjnego:
ryzyko rynkowe - ryzyko spowodowane zmianami cen na rynkach finansowych, najczęściej występującymi rodzajami ryzyka rynkowego są: ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursu walutowego, ryzyko cen akcji, ryzyko cen towarów
ryzyko…
… udziały akcji w tym portfelu wyrażają się wzorami:
Portfel dwuskładnikowy - interpretacja graficzna Współczynnik korelacji -1
A i B to portfele jednoskładnikowe. Linia łamana łącząca te dwa punkty przedstawia zbiór możliwych portfeli, jakie można utworzyć z akcji tych dwóch spółek. Punkt C to portfel o minimalnym ryzyku. Portfele znajdujące się na odcinku AC (z wyjątkiem portfela C) nie są dobrymi…
… zarówno kapitału własnego, jak i obcego np. pożyczka podporządkowana, obligacje z warrantem, obligacje zamienne na akcje
wykupy lewarowane (wspomagane) - wykup przedsiębiorstwa przez fundusz PE oraz inny podmiot (łączenie kapitałów)
Fundusze funduszy - tworzą portfel inwestycyjny, lokując kapitał w tytuły uczestnictwa innych funduszy:
tradycyjne fundusze funduszy
fundusze funduszy hedgingowych
fundusze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz