ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7014
Wyświetleń: 24367
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi - strona 1 ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi - strona 2 ZPI Żarnowski testy i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Testy - pytania i odpowiedzi z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym. W treści pytań takie pojęcia jak: analiza fundamentalna, stopy zwrotu akcji, obliczanie wartości akcji, doskonała korelacja ujemna, obligacje, sygnały kupna, sygnały sprzedaży, analiza techniczna, NPV, YTM, model Gordona, model jednowskaźnikowy Sharpe'a, model CAPM, stopa dochodu inwestycji i inne.

TEST
Oblicz wartość akcji o następującej charakterystyce: wymagana stopa dochodu 10%, wielkość dywidendy 2zł, a stopa wzrostu dywidendy 5%.
Przyszłoroczne zyski szacuje się na 5,50zł za akcję. wskaźnik C/Z firmy wynosi 12. Oblicz wartość akcji tej firmy. W analizie fundamentalnej wyróżnia się następujące etapy:a) prognozy przyszłej sytuacji rynkub) prognozowanie poszczególnych branżc) poszukiwanie najlepszych spółek w danej gałęzi
Zgodnie z podstawowymi założeniami analizy fundamentalnej inwestorzy powinni:a) kupować akcje niedowartościowaneb) sprzedawać akcje niedowartościowanec) kupować akcje przewartościowaned) sprzedawać akcje przewartościowane
Stopy zwrotu akcji "X" w zależności od możliwego stanu gospodarki przedstawia tabela: 
Możliwy stan gospodarki
prawdopodobieństwo wystąpienia
Stopa zwrotu
głęboka recesja
0,1
4%
łagodna recesja
0,2
6%
stagnacja
0,4
12%
łagodny wzrost
0,2
3%
szybki wzrost
0,1
5%
Oblicz oczekiwaną stopę zwrotu.
Akcje firmy "A" mają stopę zwrotu R=5% i ryzyko mierzone odchyleniem standardowym Sa =8%. Akcje firmy "B" mają R=9% i ryzyko Sb=12%. Oblicz skład portfela o zerowym ryzyku oraz jego stopę zwrotu przy założeniu doskonałej korelacji ujemnej między akcjami.?????????
Oblicz wartość trzyletniej obligacji oprocentowanej 15% rocznie z odsetkami, płatnej co roku o wartości nominalnej 100, w sytuacji gdy oczekiwana roczna stopa zwrotu dla tego typu inwestycji wyniesie 9%.
Jeżeli zysk przypadający na jedna akcję wzrośnie z 2zł do 3zł a cena akcji wzrośnie z 20zł do 24zł to wskaźnik C/Z:a) wzrośnieb) obniży sięc) nie zmieni sięd) żadna odpowiedz nie jest prawidłowa
Na podstawie analizy średniej kroczącej oraz kursu akcji otrzymuje się sygnały kupna-sprzedaży. Sygnał kupna występuje gdy:a) kurs przebija w górę średnią opadającąb) kurs przebija w dół średnią opadającąc) kurs przebija w górę średnią horyzontalnąd) kurs przebija w dół średnią rosnącą
Analiza techniczna umożliwia:a) wyszukiwanie akcji przewartościowanychb) porównywanie wyników finansowych spółekc) określenie trendu rynku pozwalającego przewidywać przyszłe zmiany kursówd) określenie momentu kupna/ sprzedaży akcji ?????????
W analizie fundamentalnej:a) podstawowe znaczenie mają przewidywania przyszłych zyskówb) podejmuje się decyzje na podstawie wykresów kursów akcjic) poszukuje się takich akcji, które aktualne kursy odbiegają od ich rzeczywistej wartościd) wykorzystywane są linie wsparcia i oporu
Dana jest obligacja o terminie wykupu za 2 lata, której wartość nominalna wynosi 100, oprocentowanie 16%, odsetki płacone są co roku, oczekiwana stopa dochodu inwestora wynosi 15.

(…)

… ryzyka całkowitego dla inwestycji w akcję jest:
- współczynnik beta akcji
-współczynnik alfa akcji
-odchylenie standardowe stopy zwrotu z akcji
-współczynnik korelacji stopy zwrotu akcji z indeksem rynku ????
3. Dywersyfikacja to:
- redukcja liczy walorów w portfelu
-maksymalizacja wartości oczekiwanej stopy zwrotu portfela
-maksymalizacja średniej wartości kowariancji walorów w portfelu
-zwiększenie…
… jest równa stopie wolnej od ryzyka powiększonej o dwukrotność premii na ryzyko rynkowe
- walor ma tendencje do poruszania się zgodnie (co do kierunku) z indeksem
- walor charakteryzuje się ponad przeciętnym ryzykiem rynkowym???
10. Poprawną miarą efektywności inwestycji jest relacja:
- dodatkowej stopy zwrotu podzielonej przez stopę wolną od ryzyka
- dodatkowej stopy zwrotu podzielonej przez ryzyko…
… makro
- to zdolność zarządzającego portfelem do formułowania prognoz mikro
- jest jednym ze sposobów oceny wyników portfela
21. W podstawowym równaniu jednostkowym nie występuje:
- stopa zwrotu z portfela rynkowego
- kowariancja miedzy stopami zwrotu z akcji
- wariancja składnika resztowego
- współczynnika beta akcji lub portfela
22. W APT:
- składniki resztowe poszczególnych akcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz