INSTRUMENTY POCHODNE - Kontrakty terminowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
INSTRUMENTY POCHODNE - Kontrakty terminowe - strona 1 INSTRUMENTY POCHODNE - Kontrakty terminowe - strona 2 INSTRUMENTY POCHODNE - Kontrakty terminowe - strona 3

Fragment notatki:

INSTRUMENTY POCHODNE derywaty W Polsce mówi się, że są to prawa pochodne.
Jest to umowa stron stwierdzająca wzajemne roszczenia bądź zobowiązanie dostawy w przyszłości po z góry określonej cenie. Cena instrumentu pochodnego zależy od ceny instrumentu bazowego.
Instrument bazowy - mogą to być: kursy akcji notowanych na giełdzie, kursy walut, stopy procentowe (bankowe, oprocentowanie bonów skarbowych, lokat), indeksy giełdowe, inne instrumenty pochodne (opcje od opcji)., kontrakty terminowe, warranty, opcje. Te trzy instrumenty występują na rynku bankowym, międzybankowym, towarowym. Na giełdzie papierów wartościowych nie ma opcji.
Kontrakty terminowe - w Polsce na giełdzie od stycznia 1998r. Jest to umowa zobowiązująca obie strony do realizacji w sposób obligatoryjny - depozyt gwarancyjny, opiewa na kilka bądź kilkanaście % wartości instrumentu. Jest to zobowiązanie jednej ze stron do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po z góry określonej cenie. Opiera się na kursie dolara. Depozyt gwarancyjny - podstawowe funkcje: funkcja zabezpieczająca - zaspokaja emitenta gdyby kupujący się rozmyślił,
funkcja dochodowa - depozyt jest zyskiem z tytułu emisji kontraktu - koszt nabycia kontraktu terminowego.
Wysokość depozytu uzależniona jest od zmienności cen depozytu bazowego.
Wyróżniamy kontrakty terminowe typu Futures: WIG 20 - indeksowe, na kursy dolara i EUR, na akcje oraz jednostki indeksowe.
Depozyt wstępny wnoszony jest przez uczestnika technicznego obrotu (biuro maklerskie).
Kontrakty terminowe Forwords - najczęściej jednostkowe, niewystandaryzowane, umowa między dwoma stronami umawiającymi się w sposób najbardziej dla siebie korzystny.
Opcje - nie występują na polskiej giełdzie; jest to instrument pochodny o niezrównoważonym charakterze, strony są równoprawne. Emitent jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po z góry określonej cenie, a nabywca ma prawo, ale nie obowiązek, realizacji tej umowy - nabywca będzie realizował umowę gdy będzie mu się to opłacało.
Wyróżniamy opcje:
call - dająca prawo kupna instrumentu bazowego, np. akcji, po z góry określonej cenie,
put - daje prawo sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie w przyszłości.
Odmiany opcji:
europejska - nabywca zastanawia się nad realizacją umowy tylko w terminie jej realizacji,
amerykańska - realizować tą opcję można w każdym dowolnym momencie, nie później jednak niż w terminie realizacji.
Instrumenty pochodne obarczone są dźwignią finansową - zyski są więcej niż proporcjonalne - liczone od premii lub depozytu; obarczone są zwiększonym ryzykiem.


(…)

…, istniała trudność identyfikacji samych rozliczeń. Są to instrumenty o charakterze zbliżonym do kontraktów terminowych i opcji. Występują w dwóch odmianach:
warrant subskrypcyjny - polega na tym, że emitent na wezwanie nabywcy dostarcza fizycznie instrument bazowy,
warrant opcyjny - dokonuje się rozliczenia finansowego pomiędzy ceną realizacji w tej umowie a ceną rynkową.
Wyróżnia się również warranty na indeks - musi istnieć przelicznik, np. 10,- za punkt indeksu.
W obrocie bankowym i międzybankowym występują warranty subskrypcyjne i opcyjne - dzisiaj tylko opcyjny, ale ich popularność spada na rzecz kontraktów terminowych indeksowych.
Transakcje typu SWAP - pojawiły się na rynku kapitałowym w 1978r., w Polsce na rynku bankowym i międzybankowym w 1992r. istotą jest zamiana - transakcje zamienne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz