Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego - opracowanie zagadnień - strona 1 Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego - opracowanie zagadnień - strona 2 Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

IV. Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego.
1.Kryteria klasyfikacji rynków finansowych
1a. Rodzaje instrumentów finansowych:
rynek pieniężny: bony skarbowe, certyfikaty, krótkoterminowe papiery dłużne, na rynku pieniężnym dochodzi do rolowania (uczestnicy rynku wycofują się po roku); funkcją rynku pieniężnego jest zarządzanie płynnością po rolowaniu, rynek pieniężny przechodzi w kapitałowy - kapitały bez okresu trwania
rynek kapitałowy: termin trwania instrumentów nieokreślony, dłuższy niż rok; rolą rynku kapitałowego jest generowani zysków (akcje i obligacje)
rynek walutowy: waluty są przedmiotem obrotu, instrumenty finansowe wyceniane w innej walucie niż krajowa; głównym motywem jest zysk, podstawowym segmentem są transakcje międzybankowe
rynek instrumentów pochodnych: najnowszy segment rynku finansowego; instrumenty pochodne od instrumentów podstawowych (rynek instrumentów pochodnych jest związany z 3 pozostałymi, od których pochodzą), ich celem jest ograniczenie ryzyka i odniesienie zysku z panowania nad ryzykiem; opcje, warranty, kontrakty terminowe forward, futures, swapy (kontrakty wymiany), opcje na opcjach
1b. Podmioty oferujące instrument:
rynek pierwotny: bezpośrednie spotkanie emitenta i inwestora, chęć pozyskania kapitału i chęć zysku; rynek pierwotny walutowy to rynek pieniądza
rynek wtórny: uczestnikami są wyłącznie inwestorzy
1c. Dostępność instrumentów:
rynek prywatny: ograniczony dostęp, oferta adresowana do potencjalnych inwestorów strategicznych (rynek pomiędzy dużymi inwestorami)
rynek publiczny
1d. Terminy rozliczeń:
rynek natychmiastowy (spot, kasowy): przedmiotem obrotu jest kapitał
rynek terminowy: przedmiotem obrotu są zobowiązania
2. Rynek kapitałowy w Polsce:
2a. Regulacje prawne:
prawo obrotu papierami wartościowymi
rynek wschodzący
2b. Pierwotny rynek:
spółki upubliczniane (wchodzące na giełdę)
kolejne emisje akcji spółek będących już na giełdzie
2c. Wtórny rynek kapitałowy:
wyłącznie inwestorzy z motywem zysku
2d. Segmenty rynku kapitałowego:
prywatny (niepubliczny)
rynek regulowany: giełdowy (rynek obejmujący walory dopuszczone do obrotu i notowane); pozagiełdowy (instrumenty dopuszczone do obrotu, ale nie notowane z braku chęci właścicieli, spółki wysokich technologii, istnieje nieoficjalna tabela notowań
2e. Cechy rynku kapitałowego:


(…)

… były opcje odnoszące się np. do zboża (zabezpieczenie przed klęską urodzaju, a z czasem z motywu zysku)
Opcje kupna - prawo do żądania zbycia uprawnionemu (posiadaczowi opcji przez wystawiającego opcję) określonych wartości po określonej cenie.
Opcje sprzedaży - prawo żądania nabycia określonych walorów po określonej cenie.
Opcje europejskie - takie które mogą być wykonywane jedynie w dniu wcześniej określonym przez wystawcę. Opcje amerykańskie - mogą być wykonywane w dowolnym wybranym przez nabywcę opcji dniu.
Opcje egzotyczne - rozmaite kombinacje co do sposobu wygasania opcji.
Warranty i ich rodzaje i klasyfikacja:
instrument finansowy, którego cena zależy od ceny instrumentu bazowego (szczególny przypadek opcji).
używane przez korporacje m.in. jako dodatkowe premie prezesów
Warranty subskrypcyjne…
…: ceny instrumentów odzwierciedlają wszystkie informacje
półsilna: na cene mają wpływ wszystkie informacje dostępne publicznie, historyczne i aktualne
słaba: na cenę mają wpływ tylko informacje historyczne
Efektywność silna nie istnieje, bo koszty pozyskania pełnej informacji uniemożliwiłyby funkcjonowanie rynku
2f.Grupy instrumentów finansowych w Polsce:
instrumenty bazowe (tradycyjne): akcje, obligaje…
… charakter.
Niebezpieczeństwa i ryzyko kontraktów typu SWAP - w normalnych warunkach są komparatywne korzyści, od czasu do czasu stanowi tąpnięcie na rynkach czyli ryzyko.
4. Indeksy giełdowe
Pojęcie i funkcje indeksów giełdowych - rozeznanie w giełdzie
Rodzaje indeksów giełdowych
indeksy dochodowe
indeksy cenowe
Pierwszy indeks giełdowy Dow Jones - 1882 Charles Dow i Edward Jones - odnosił się do 11 spółek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz