Instrumenty pochodne występujące na GPW - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty pochodne występujące na GPW - wykład - strona 1 Instrumenty pochodne występujące na GPW - wykład - strona 2 Instrumenty pochodne występujące na GPW - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty pochodne występujące na GPW
Instrumenty pochodne - są instrumentami finansowymi, których cena bezpośrednio lub pośrednio zależy, czyli "pochodzi od" ceny papierów wartościowych (akcje, obligacje) lub innych instrumentów (kursy walut, indeksy giełdowe). Na GPW w Warszawie notowane są instrumenty pochodne obok instrumentów rynku kasowego.
Obrót instrumentami pochodnymi dokonywany jest na tzw. rynku terminowym, w odróżnieniu od rynku kasowego, na którym handluje się rzeczywistymi aktywami, takimi jak akcje czy obligacje. Na rynku kasowym transferowi podlega kapitał, natomiast na rynku terminowym zobowiązania (do przyszłej zapłaty lub dostarczenia instrumentu, który jest przedmiotem kontraktu). Zobowiązania te są nabywane przez strony transakcji terminowej w chwili zawarcia transakcji, a zapłata następuje w przyszłości, w przeciwieństwie do rynku kasowego, na którym zapłata następuje w chwili zawarcia transakcji. Instrumenty pochodne są wykorzystywane przez inwestorów do trzech podstawowych celów:
zabezpieczenia - zawierane w celu ograniczenia strat wynikających z inwestycji na rynku kasowym
spekulacji - zawierane w celu osiągnięcia zysku wynikającego z przekonania o wzroście lub spadku wartości instrumentu pochodnego arbitrażu - zawierane w celu osiągnięcia zysku bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu transakcji na rynku kasowym i terminowym. Do instrumentów pochodnych, które są notowane na GPW należą: kontrakty terminowe
warranty
jednostki indeksowe MiniWIG20
certyfikaty indeksowe
Kontrakt terminowy (ang. futures contract) jest umową między dwoma uczestnikami rynku, w której jedna ze stron zobowiązuje się sprzedać, a druga kupić określoną liczbę instrumentu bazowego, czyli instrumentu będącego przedmiotem transakcji, w ściśle określonym terminie w przyszłości i po cenie ustalonej w momencie zawierania umowy. Instrumentem bazowym może być właściwie dowolna wartość ekonomiczna, którą da się wyliczyć w sposób nie budzący wątpliwości. Najczęściej są to akcje, obligacje, indeksy giełdowe lub poziom stóp procentowych. Kupujący odnosi zysk wówczas, gdy w terminie realizacji cena produktu bazowego (np. akcji) będzie wyższa od wskazanej ceny kontraktowej, ponieważ zobowiązał się on do zakupu instrumentu bazowego po cenie kontraktowej, w tym wypadku niższej od obowiązującej na rynku.

(…)

… na warszawskiej giełdzie. Na początku 1998 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20, obejmujący akcje dwudziestu największych spółek z warszawskiego parkietu. Tym samym otwarty został nowy rozdział w historii polskiego rynku kapitałowego. Inwestorzy giełdowi otrzymali instrument, który umożliwia zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach…
… nie tylko nabycia warrantu i wykonania go w określonym terminie, lecz także swobodnego obrotu tymi instrumentami na zasadach określonych w "Warunkach emisji i obrotu". Na polskim rynku rolę izby rozrachunkowej pełni Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podstawowym źródłem informacji o warrantach jest dokument "Warunki emisji i obrotu dla warrantów", zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd…
… charakteryzują się tym, że:
kontrakt jest rozliczany wyłącznie pieniężne obrót kontraktami odbywa się w systemie notowań ciągłych
terminy realizacji pokrywają się z ostatnimi miesiącami poszczególnych kwartałów, dlatego mówi się o kontraktach marcowych, czerwcowych, wrześniowych i grudniowych
codzienne rozliczanie kontraktów przy pomocy izby rozrachunkowej - na GPW rolę tę pełni Krajowy Depozyt Papierów…
… innemu inwestorowi lub poczekać do dnia wygaśnięcia kiedy to nastąpi ostateczne rozliczenie certyfikatów. Istnieją również certyfikaty inwestycyjne Certfikaty inwestycyjne są instrumentem emitowanym przez fundusze zamknięte. Są to papiery wartościowe, dopuszczone do publicznego obrotu i wprowadzane do notowań na rynku regulowanym. Dzięki temu podlegają stałej wycenie rynkowej i mogą być bez przeszkód…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz