Rynek instrumentów finansowych- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek instrumentów finansowych- wykład 6 - strona 1 Rynek instrumentów finansowych- wykład 6 - strona 2 Rynek instrumentów finansowych- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6
Samodzielnie przygotować instrumenty strukturyzowane np. połączenia lokaty z funduszem inwestycyjnym. Ze strony giełdy. Listy zastawne- są to instrumenty dłużne których podstawą emisji są wierzytelności banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami lub gwarancjami określonych instytucji (np. skarbu państwa lub banki centralne). Emitentem listów zastawnych są banki hipoteczne, które zobowiązują się wobec posiadacza do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego (wypłaty odsetek i wykupienia samego waloru) na warunkach określonych przez emitenta. W Polsce zasady emisji zbywania nabywania wykupu i zabezpieczania tego typu instrumentów reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Listy mogą być wystawiane jako walory imienne lub na okaziciela. W Polsce występują 2 rodzaje listów zastawnych: publiczne i hipoteczne. Hipoteczny list zastawny może być zmaterializowany lub zdematerializowany i opiewać na walutę krajową lub obcą.
Instrumenty pochodne:
Kontrakty terminowe
Opcje
Kontrakt terminowy:
Kontrakt terminowy to inaczej zakład o to jaka będzie cena instrumentu bazowego w terminie rozliczenia kontraktu terminowego.
Czym są kontrakty terminowe?
Najprostszy pod względem konstrukcji instrument pochodny.
Kontrakt terminowy jest umową w której kupujący zobowiązuje sie do zakupienia w przyszłości określonego towaru zwanego instrumentem bazowym.
Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego.
Bezwarunkowy charakter oznacza, że strony w dniu realizacji kontraktu muszą bezwarunkowo wykonywać zobowiązanie wynikające z zawartej umowy.
Instrumentem bazowym mogą być towary, akcje waluty itd. Czyli dowolne wartości ekonomiczne, które można wyliczyć u wyrazić w jednostkach pieniężnych w sposób nie budzący wątpliwości.
Chociaż sprzedaż lub kupno kontraktu terminowego oznacza zobowiązanie się do dostawy lub odbioru w przyszłości określonego instrumentu bazowego, to w przypadku kontraktów terminowych notowanych na rynkach giełdowych regulowanie ewentualnych zobowiązań następuje w postaci rozliczenia pieniężnego.
O inwestorze który kupił lub sprzedał kontrakt terminowy mówi się że ma otwartą pozycję. Może on ją utrzymać do dnia wykonania kontraktu lub też w każdej chwili wycofać się z rynku (zamknąć pozycję)
Jeżeli kupił kontrakt z terminem wykonania w grudniu 2010 aby zamknąć pozycję musi sprzedać kontrakt z tym samym terminem wykonania. Jeżeli sprzedał kontrakt, aby zamknąć pozycję musi go kupić.
Kupno przez inwestora kontraktu to inaczej otworzenie pozycji długiej, natomiast sprzedaż kontraktu to zajęcie pozycji krótkiej.

(…)

… w terminie rozliczenia kupującemu kwotę równą 1000 zł.
Ad 2
Kupujący kontrakt płaci w terminie rozliczenia sprzedającemu kwotę 500 zł
Ad 3 W tym wypadku nie następuje żadna płatność
Depozyty zabezpieczające:
Służą do zabezpieczania zobowiązań kupującego/sprzedającego- zabezpieczeniu ryzyka dziennej zmiany ceny kontraktu
Stanowią tylko część wartości kontraktu- określony % wartości (efekt dźwigni finansowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz