Kontrakty forward

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrakty forward - strona 1 Kontrakty forward - strona 2 Kontrakty forward - strona 3

Fragment notatki:

Dokument dotyczy kontraktów forward, ma 33 strony i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie kontraktu forward, struktura kontraktu forward, rodzaje kontraktów forward, wyznaczanie cen kontraktów forward, ryzyko związane z kontraktami forward, rozliczanie kontraktów forward, mechanizm walutowego kontraktu forward, mechanizm FRA. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: cechy kontraktów FRA, rozliczenia gotówkowe, elastyczność, zablokowanie stopy, niskie ryzyko kredytowe, zerwanie kontraktu, wycena kontraktów FRA, rozliczenie kontraktu FRA, ryzyko bazy, zalety i wady kontraktów forward, różnice między kontraktami futures a forward.

Kontrakty Forward
Spis treści:
Pojęcie kontraktów forward
Struktura kontraktów forward
Rodzaje kontraktów forward
Wyznaczanie cen
Ryzyko związane z kontraktami forward
Rozliczanie kontraktów forward
Mechanizm walutowego kontraktu forward
Mechanizm FRA (Forward Rate Agrement)
Zalety i wady kontraktów forward
Pojęcie kontraktu forward
Najprostszymi pod względem konstrukcji instrumentami pochodnymi są kontrakty forward. Odgrywają one coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty forward określa się mianem kontraktów terminowych. Transakcja terminowa prawie zawsze zawiera w sobie element spekulacji, wynikający z przewidywania że towar lub walor który jest jej przedmiotem, można będzie przed momentem zapadalności lub bezpośrednio po nim kupić lub sprzedać po cenie korzystniejszej niż ustalono w kontrakcie. Sprzedawca spodziewa się że do czasu realizacji transakcji kurs dobra spadnie poniżej wyznaczonego, a więc zarobi sprzedając dobro po cenie wyższej od rynkowej. Z kolei kupujący spodziewa się wzrostu ceny dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z zyskiem. Jednak kontrakty forward ze względu swoje cechy są raczej instrumentem zabezpieczającym niż spekulacyjnym
Kontrakty forward są najbliższe przeciętnemu człowiekowi ze wszystkich finansowych instrumentów pochodnych, mającymi za zadanie zabezpieczenie przed mogącymi wystąpić w przyszłości zmianami cen. Gdy z kimś umawiamy się na zakup np. kociąt i ustalamy że zapłacimy za nie x PLN gdy tylko będzie można je zabrać matce to jest to kontrakt foward ponieważ zobowiązujemy się zapłacić dziś ustaloną cenę za towar który odbierzemy w przyszłości. Kontrakt terminowy forward jest umową zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia określonego dobra w ustalonym terminie w przyszłości, w określonej ilości oraz określonej jakości po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy. Kontrakty forward są bezwarunkowe co oznacza że kontrahenci w dniu realizacji kontraktu muszą bezwarunkowo wykonać zobowiązanie wynikające z zawartej umowy, w przeciwieństwie do opcji - które są transakcjami warunkowymi - gdzie nabywca może odstąpić od jej wykonania jeśli uzna że realizacja kontraktu jest nieopłacalna finansowo. Kontrakty forward mogą być zawierane na różne produkty jednak najczęściej przedmiotem kontraktów forward są:
dobra przemysłowe lub rolne np.: miedź lub pszenica, metale szlachetne
waluty, wówczas mamy do czynienia z walutowymi kontraktami forward,


(…)

… z walutowymi kontraktami forward,
obligacje lub stopa procentowa, wówczas mamy do czynienia z procentowymi kontraktami forward.
Kontrakty forward są zawierane po to, że jeden z kontrahentów może oczekiwać iż przyszła cena natychmiastowa będzie się różniła od ceny wykonania kontraktu, czyli kontrahent różni się w swych poglądach od poglądów panujących na rynku. Innym powodem może być chęć wykorzystania…
… krajowej termin ten zazwyczaj pokrywa się z terminem rozliczenia)
Termin rozliczenia - data rozpoczęcia okresu kontraktu i dokonywania płatności za kontrakt
Termin zapadalności - termin wygaśnięcia kontraktu
Okres kontraktu - termin umownego kredytu /depozytu - okres od terminu rozpoczęcia do terminu zapadalności Cena wykonania - uzgodniona przyszła cena lub stopa procentowa (wyrażona w procentach…
…, gdy przedmiotem umowy są dobra przemysłowe. Mówimy wtedy o tak zwanych rzeczywistych kontraktach forward. Kontrakty forward mogą być również rozliczane w gotówce a więc nie dochodzi do rzeczywistej dostawy przedmiotu kontraktu. W takim przypadku następuje tylko rozliczenie w kwocie równej różnicy pomiędzy ceną wykonania kontraktu a ceną przedmiotu kontraktu, jaka obowiązuje w dniu rozliczania kontraktu forward…
… marże. Ponadto w celu minimalizacji ryzyka kredytowego wiele spośród banków żąda wniesienia lokaty zabezpieczającej przeprowadzenia transakcji forward. Wymóg ten jest często poważną przeszkodą dla mniejszych spółek. Mechanizm FRA (Forward Rate Agreement)
Kontrakt FRA jest zasadniczo obietnicą zapłaty/otrzymania określonej stopy oprocentowania w przyszłości, bez względu na wysokość obowią­zującej…
… taka konieczność, możliwe jest samodzielne ustalenie między stronami rodzaju zabezpieczenia transakcji;
Dokonywanie rozliczeń dopiero po dostawie, czyli kupujący widzi towar jeszcze przed dokonaniem zapłaty;
Do najważniejszych rodzajów kontaktów terminowych forward zalicza się walutowe kontrakty terminowe oraz FRA (Forward Rate Agreement). Głównymi korzyściami i zaletami zawierania transakcji FRA…
… w kontrakcie w większości przyjmuje giełda,
ryzyko w kontrakcie ponoszą obie strony kontraktu.
Opracowanie na podstawie: Reuters, Rynek walutowy i pieniężny, Oficyna Ekonomiczna, , Warszawa 2001
Kontrakty forward są bardziej elastyczne, ale za to niosą ze sobą większe ryzyko finansowe, czyli są mniej bezpiecznym instrumentem aniżeli kontrakty futures.
W dzisiejszym świecie sukces firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz