Rynki finansowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - omówienie  - strona 1 Rynki finansowe - omówienie  - strona 2 Rynki finansowe - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Rynki Finansowe
Rynek finansowy - rynek, na którym przedmiotem wymiany jest kapitał w formie finansowej. Na rynku finansowym podmioty gospodarcze posiadające wolne środki pieniężne, zwane inwestorami finansowymi udostępniają je innym podmiotom gospodarczym w zamian za papiery wartościowe zapewniające im uzyskanie w przyszłości określonego dochodu.
Podmioty gospodarcze, które potrzebują kapitału w formie pieniężnej uzyskują go na rynku finansowym, emitując papiery wartościowe mogące stać się przedmiotem dalszej wymiany na tym rynku. Na rynku finansowym dokonuje się zatem wymiana kapitału w formie pieniężnej na kapitał w postaci papierów wartościowych.
Uczestnik rynku finansowego są: reprezentujący podaż kapitału w formie pieniężnej inwestorzy finansowi, reprezentujący popyt na ten kapitał inwestorzy rzeczowi(np gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo i instytucje samorządowe) oraz pośrednicy finansowi: bank, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, biura maklerskie.
Transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami gospodarczymi wywołują ciągły ruch pieniądza. W gospodarkach wolnorynkowych obieg pieniądza odbywa się głównie przez systemy finansowe. Owe systemy nie tylko rozliczają zawierane transakcje, ale umożliwiają także finansowanie działalności gospodarczej i powstałych deficytów budżetowych
Geneza i funkcje
Do powstania systemu finansowego jako całości doprowadził rozwój pieniądza oraz fakt pojawienia się w gospodarce podmiotów dysponujących nadmiarem środków pieniężnych, które mogłyby zostać udostępnione odpłatnie innym. System finansowy pełni w gospodarce kilka funkcji:
kapitałowe - gromadzi i alokuje środki finansowe w różnorodne przedsięwzięcia gospodarcze,
kontrolne - czuwa nad przepływem, a następnie wykorzystaniem pieniądza,
minimalizuje ryzyko gospodarowania - podmioty, które korzystają z finansowania zewnętrznego są dyscyplinowane przez kontrolę innych podmiotów,
obniża koszty transakcyjne.
Klasyfikacja rynków finansów ze względu na przeznaczenie kapitału.
Rynki pieniężne - to te wszystkie transakcje, operacje i miejsca, gdzie uzyskane środki przeznacza się na regulowanie bieżących płynności. Przedmiotem obrotu na tym rynku są instrumenty krótkoterminowe, ich termin realizacji nie przekracza 1 roku np. depozyty, pożyczki międzywalutowe, papiery kapitałowe dłużne, kredyty konsumpcyjne, kredyty przeznaczone na inwestycje, papiery wartościowe typu właścicielskiego, udziały.
Rynek kapitałowy - wszystkie środki jakie uzyskuje zgłaszający popyt na kapitał (strona popytowa) przeznaczone są na inwestycje. Przedmiotem transakcji są instrumenty finansowe o terminie wykupu powyżej 1 roku np. zbywalne papiery wartościowe emitowane przez banki, rządy państw.


(…)

… ona kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zaś od 1 stycznia 2008 r. przejęła również zadania Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działaniami KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Rola Komisji Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje bezpośredni nadzór nad rynkiem kapitałowym, rynkiem ubezpieczeń, sektorem funduszy emerytalnych…
… papierów wartościowych znajdujących się w obrocie pierwotnym- są to takie papiery wartościowe, które przez komisje papierów wartościowych i giełd nie zostały dopuszczone do obiegu publicznego.
· Rynek papierów wartościowych znajdujących się w obiegu pozagiełdowym- na tym rynku w obrocie znajdują się te papiery wartościowe, które zostały przez komisje papierów wartościowych i giełd dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie są notowane na giełdzie.
· Rynek giełdowy- znajdują się tu papiery wartościowe, które zostały dopuszczone do obiegu publicznego przez komisje papierów wartościowych i giełd i które są notowane na giełdzie papierów wartościowych.
Rynek instrumentów rynku pieniężnego
Rynek pieniężny dzieli się na:
Rynek lokat międzybankowych- banki pożyczają sobie nawzajem płynne rezerwy. Płynne rezerwy…
pierwotny. Spółka, która emituje akcje zwraca się do banku inwestycyjnego, który przygotowuje tzw. prospekt emisyjny, w którym zawarte są wszystkie informacje o spółce. Następnie prospekt ten jest udostępniany potencjalnym nabywcom. Bank inwestycyjny ustala z zarządem spółki podmiot w którym powinna się znaleźć cena akcji na rynku pierwotnym. Rolą banku inwestycyjnego jest znalezienie inwestora. Zdarza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz