Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 171

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w ogólności I. Uwagi ogólne Zasadnicze uprawnienie wierzyciela z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania to możność wyegzekwowania świadczenia przy zastosowaniu przymusu państwowego - wierzycielowi służą tuta...

Odpowiedzialność za własne czyny - Wina

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

Odpowiedzialność za własne czyny I. Formuła generalna Według treści art. 415 „ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Pierwszeństwo zasady winy przed innymi zasadami odpowiedzialności. Czynem sprawcy może być zarówno działanie jak i zaniechanie. Podmiotem o...

Ogóle uwagi o świadczeniach - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Ogóle uwagi o świadczeniach i ich rodzaje I. Świadczenie jako przedmiot zobowiązań Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego . Rozumiemy przez nie zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i podlegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela. Interes ten...

Ogólna charakterystyka dziedziczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Ogólna charakterystyka dziedziczenia Otwarcie spadku Otwarcie spadku - jest to zdarzenie prawne, które wiąże się ze śmiercią spadkodawcy i pociąga za sobą przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobierców. Art. 924. ...

Opóźnienie i zwłoka dłużnika lub wierzyciela

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Opóźnienie i zwłoka dłużnika I. Opóźnienie Opóźnienie - niespełnienie świadczenia w terminie oznaczonym w sposób dostatecznie ścisły lub wynikający z właściwości zobowiązania, albo niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Z chwilą upływu terminu dług staje się wymagalny. Rodzi to skutki praw...

Podatek spadkowy - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Podatek spadkowy Podatek spadkowy jest uregulowany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn , która co prawda należy do prawa finansowego, ale jej normy są ...

Podstawienie i jego podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

Podstawienie W nauce prawa spadkowego wyróżnia się dwa rodzaje podstawienia(substytucji): Podstawienie zwykłe(substitutio vulgaris) - jedynie podstawienie zwykłe jest dozwolone w Polsce . Podstawienie powiernicze(substitutio fiduciaria). Po...

Pojęcie prawa spadkowego i przedmiot jego regulacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Pojęcie prawa spadkowego Przedmiotem prawa spadkowego w najszerszym znaczeniu są skutki prawne śmierci człowieka jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie prawa cywilnego. Potrzeba regulacji wynika stąd, że większość tych praw nie wygasa z chwilą śmierci , ale jako całość przechodzą ...

Pojęcie zobowiązania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Pojęcie zobowiązania I. Określenie zobowiązania Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnik) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełniać. W zobowiązaniu , jak w każdym stosunku prawnym możemy wyróżnić trzy elementy : podmiot...

Polecenie - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Polecenie Art. 982. k.c. Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Polecenie polega na tym, że spadkodawca w testam...