Opóźnienie i zwłoka dłużnika lub wierzyciela

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opóźnienie i zwłoka dłużnika lub wierzyciela - strona 1 Opóźnienie i zwłoka dłużnika lub wierzyciela - strona 2

Fragment notatki:

Opóźnienie i zwłoka dłużnika I. Opóźnienie Opóźnienie - niespełnienie świadczenia w terminie oznaczonym w sposób dostatecznie ścisły lub wynikający z właściwości zobowiązania, albo niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Z chwilą upływu terminu dług staje się wymagalny. Rodzi to skutki prawne  wierzyciel może podjąć przymusowe dochodzenie świadczenia od dłużnika, potrącić swoją wierzytelność, zawiadomić poręczyciela o opóźnieniu dłużnika, jeśli przedmiotem świadczenia są pieniądze, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody i chociażby dłużnik nie odpowiadał za opóźnienie.
II. Zwłoka Zwłoka dłużnika - jest to kwalifikowany typ opóźnienia. Jest to mianowicie opóźnienie wynikłe wskutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Ciężar dowodu na dłużniku. Skutki prawne :
możność domagania się wykonania zobowiązania a niezależnie od tego naprawienia szkody
casus mixtus - przerzucenie odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie rzeczy na dłużnika, zwolni go jedynie wykazanie, że utrata lub uszkodzenie nastąpiłyby także i wtedy gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.
wykonanie zastępcze (w zobowiązaniu czynienia wierzyciel może, zachowując roszczenie odszkodowawcze, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika; jeśli świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel zachowując roszczenie odszkodowawcze, może żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił, w przypadkach nagłych także bez upoważnienia sądu)
wyjątkowo wierzyciel może w ogóle nie przyjąć świadczenia (gdyby świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie) i żądać naprawienia szkody  tutaj dowód obciąża wierzyciela
Zwłoka w zobowiązaniach wzajemnych :
Do wyboru;
- dochodzenie wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki z zachowaniem uprawnień do należnego odszkodowania
- wykonanie zastępcze
- wyznaczenie stronie będącej w zwłoce odpowiedniego terminu dodatkowego do wykonania świadczenia, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy, albo też nadal dochodzić wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki
Odstąpienie od umowy wzajemnej :
- gdy uprawnienie to zostało zastrzeżone między stronami na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle oznaczonym
- gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce - w razie odstąpienia od umowy strona jest zobowiązana zwrócić to co dostała i żądać zwrotu tego co świadczyła, oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.


(…)

… może złożyć przedmiot do depozytu sądowego co wiąże się ze zwolnieniem się od zobowiązania
- może żądać od wierzyciela naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki
- istnienie zwłoki wierzyciela wyłącza możliwość kwalifikowania opóźnienia w spełnianiu świadczenia przez dłużnika jako jego zwłoki; tym samym nie wywołuje to dla niego wielu niekorzystnych następstw
- w świadczeniach wzajemnych można bronić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz