Niemożliwość świadczenia, zwłoka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemożliwość świadczenia, zwłoka - strona 1 Niemożliwość świadczenia, zwłoka - strona 2 Niemożliwość świadczenia, zwłoka - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA niemożliwość świadczenia - wg koncepcji obiektywnej, kładzie nacisk na okoliczności uniemożliwiające każdemu wykonanie świadczenia, uwaga koncentruje się na samym świadczeniu, jakie ma być spełnione;
1) za niemożliwe należy uznać przede wszystkim świadczenie polegające na działaniu niewykonalnych w świetle praw natury; świadczenia tylko subiektywnie niewykonalnych, to znaczy takich, jakie mogą być spełnione przez inne osoby, nie uznaje się za niemożliwe
2) jeżeli świadczenie jest realizowane przez czynność prawną, to wyznaczone w zobowiązaniu działania muszą respektować reguły konstruujące tę czynność; gdy dłużnik działa niezgodnie z tymi regułami, to również należy uznać dane świadczenie za niemożliwe; 3) zjawiska społeczne, które nie tylko dłużnikowi, ale komukolwiek umożliwią wykonanie przyobiecanego świadczeniach; 4) wymaga się, aby wszelkiego rodzaju przeszkody miały charakter trwały 5) ocena ekonomiczna - art. 354 § 1 - tzw. niemożliwość gospodarcza lub praktyczna
System prany wiąże z niemożliwością świadczenia różne skutki prawne, decydują o nich:
czas, w jakim doszło do zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie zobowiązania; art. 387 § 1 - jeżeli już w chwili powstania zobowiązania świadczenia jest niewykonalne, wówczas zobowiązanie w ogóle nie powstanie, gdy strona wiedziała o niemożliwości rodzi odpowiedzialność w tytułu winy w kontraktowaniu - culpa in contrahento , zobowiązanie to uważa się za nieważne od samego początku - ex tunc kwestia odpowiedzialności dłużnika za to zdarzenie:
niemożliwość nieobjęta odpowiedzialnością dłużnika
zobowiązanie wygasa - art. 475 § 1 przy zobowiązaniach wzajemnych niemożliwość świadczenia jednej strony zwalnia drugą, zobowiązanie wygasa, a w razie spełnienia świadczenia, może się domagać jego zwrotu na podst. art. 405 - art. 495 § 1 w razie częściowej niemożliwości świadczenia per analogiam zobowiązanie wygasa w tej części, jeżeli jedno za świadczeń wzajemnych stało się częściowo niemożliwe następuje redukcja świadczenia drugiej strony - art. 495 § 2 jeżeli przedmiotem świadczenia była rzecz, która została zbyta, utracona lub uszkodzona przez co niemożliwość wierzyciel może zadać surogatów - art. 472 § 2 niemożliwość objęta odpowiedzialnością dłużnika
dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wierzycielowi wynikłej z niewykonana walego zobowiązania lub jego części i w tym zakresie ulega zmianie pierwotna treść zobowiązania - art. 471 art. 493 § 1 - przy zobowiązaniach wzajemnych (stosuje się je odpowiednio do częściowej niemożliwości świadczenia) wierzycielowi przysługują uprawnienia:


(…)

… przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej, ale nie przysługuje gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych - art. 461
* charakter uprawnienia względnego, gaśnie gdy wierzyciel dokonał czynności, jest uwzględnione przez sąd tylko przy zgłoszeniu…

art. 478 - casus mixtus - gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona indywidualnie, dłużnik będący w zwłoce odpowiada za jej uszkodzenie lub utratę (chyba, że nastąpiło to także wtedy gdy świadczenie było spełnione w czasie właściwym);
wierzycielowi przysługuje wykonie zastępcze w razie niewykonania w sytuacji:
gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy oznaczone co do gatunku - tzw. kupno w celu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz