Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań - strona 1 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań - strona 2 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w ogólności I. Uwagi ogólne Zasadnicze uprawnienie wierzyciela z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania to możność wyegzekwowania świadczenia przy zastosowaniu przymusu państwowego - wierzycielowi służą tutaj środki egzekucyjne. Gdy uzyskanie świadczenia drogą przymusu nie jest możliwe, a wyjątkowo i w innych przypadkach, w których ustawa tak przewiduje, roszczenie wierzyciela przemienia się na roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania przez dłużnika. Nazwa reżim ex contractu nie jest ścisła, obejmuje ona bowiem według prawa polskiego nie tylko zobowiązania powstające z umów, lecz wszelkie w ogóle wypadki, w których zobowiązanie między stronami istnieje. Także, więc, gdy zobowiązanie powstaje z mocy prawa, czy aktu administracyjnego. Radwański twierdzi, że także z deliktu.
II. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dłużnika Przesłanki:
wierzyciel musi ponieść szkodę ;
szkoda musi być spowodowana poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika;
między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą musi istnieć związek przyczynowy
okoliczności za które dłużnik odpowiada: wina dłużnika (niezachowanie należytej staranności  zasada główna, inaczej tylko na mocy ustawy albo czynności prawnej), ryzyko wyboru, ryzyko działań przedstawiciela ustawowego, zdarzenia wynikłe z rozszerzenia lub zawężenia odpowiedzialności w czynności prawnej Art. 471 . Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi .
Zakres okoliczności, za które dłużnik odpowiada:
działania i zaniechania własne dłużnika noszące znamiona winy
działania i zaniechania osób, z których pomocą dłużnik zobowiązanie wykonuje, jak również którym wykonanie zobowiązania powierza;
działania i zaniechania przedstawiciela ustawowego dłużnika;
III. Zasada winy Podstawową zasadą jest zasada winy, wina ma dwa elementy:
- obiektywny (bezprawność względna, a nie tak jak w deliktach bezwzględna)
- subiektywny (wadliwość działania - umyślność i niedbalstwo) obowiązuje obiektywny miernik staranności Art. 355. § 1 . Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). § 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności

(…)

… jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Także odpowiada za przedstawiciela ustawowego  odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Możliwe jest rozszerzenie lub zawężenie odpowiedzialności dłużnika za cudze czyny
V. Rozkład ciężaru dowodu
Rozkład ciężaru dowodu:
- szkodę…
… to ma je zwrócić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeśli świadczenie stało się niemożliwe częściowo, druga strona może wyjątkowo odstąpić od umowy (gdyby wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.
Odszkodowanie umowne, kara umowna
Zgodnie z zasadą swobody umów można ustalać zakres i sposób naprawienia szkody w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Służy temu zastrzeżenie umowne o tzw. odszkodowaniu umownym. W doktrynie jest także używana nazwa kara umowna.
Karę umowną można zastrzec tylko w odniesieniu do wykonania zobowiązania niepieniężnego, wyraża się ona w obowiązku zapłaty określonej sumy…
…:
niemożliwość świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (obowiązek świadczenia przemienia się wówczas w obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dodatni interes umowny, istnieje też obowiązek zwrotu surogatów świadczenia
W zobowiązaniach wzajemnych strona uprawniona może:
żądać naprawienia szkody i wydania surogatów…
… się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. W braku odmiennych postanowień należy rozumieć, że ma ona zastąpić odszkodowanie.
Wynika stąd, że będzie się należała wierzycielowi jedynie wówczas, gdy według ogólnych przesłanek służy mu roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Zastrzeżenie kary umownej ułatwia realizację uprawnień wierzyciela wynikających…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz