Zobowiązania, Kary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania, Kary - strona 1 Zobowiązania, Kary - strona 2

Fragment notatki:

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
Zobowiązania winny być wykonane zgodnie z ich treścią, a prawidłowe wykonanie powoduje
zgaśnięcie zobowiązania.
Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, jeżeli nie narusza to jego
interesów.
Jeżeli dłużnik ma wobec wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju, to przy spełnieniu
świadczenia, może wskazać który dług chce zaspokoić, jednakże w takiej sytuacji wierzyciel może
otrzymane świadczenie zaliczyć na związane z tym długiem świadczenia uboczne, a w dalszej
kolejności na dług główny. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który dług chce zaspokoić, otrzymane
świadczenie wierzyciel zalicza na dług najdalej wymagalny z zasadami jw. Świadczenie jest spełnione
w momencie, gdy wierzyciel ma je w swojej dyspozycji np. może skorzystać z otrzymanych pieniędzy.
ZGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ
Zobowiązanie gaśnie z chwilą jego wykonania.
O miejscu spełnienia świadczenia decyduje w pierwszej kolejności umowa. Jeżeli strony się nie
umówiły, to wówczas świadczenie pieniężne winno być spełnione w siedzibie wierzyciela, a
świadczenie niepieniężne w siedzibie dłużnika, chyba że coś innego wynika z natury bądź właściwości
świadczenia niepieniężnego.
Czas spełnienia świadczenia – reguła to według umowy, a jeżeli nie ma umowy, to dłużnik winien
spełnić świadczenie niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.
Zobowiązanie gaśnie także poprzez następujące zdarzenia:
 Złożenie do depozytu sądowego – realizuje się wówczas, gdy dłużnik bez swojej winy nie wie kto
jest wierzycielem
 Jeżeli powstał spór kto jest wierzycielem
 Wierzyciel odmawia przyjęcia świadczenia
 Poprzez odnowienie – polega ono na tym, że dłużnik za zgodą wierzyciela, w celu umorzenia
dotychczasowego zobowiązania; zobowiązuje się za zgoda wierzyciela spełnić inne świadczenie
bądź to samo, ale z innej podstawy prawnej
 Potrącenie – gdy dwie strony są jednocześnie wobec siebie wierzycielami i dłużnikami, a ich
świadczenia są tego samego rodzaju i są wymagalne oraz nieprzedawnione, którakolwiek ze stron
może poprzez oświadczenie domagać się potrącenia. Potrącenie wygasza zobowiązanie do
wartości niższej i jest skuteczne od chwili gdy potrącenie stało się możliwe.
 Zmiana wierzyciela lub dłużnika
Wierzyciel może bez zgody dłużnika przelać swoją wierzytelność na osobę trzecią i wówczas
zobowiązanie miedzy nim a dłużnikiem, po zawiadomieniu dłużnika, wygasa. Przelew
wierzytelności może być ograniczony bądź wyłączony umowa stron lub ustawą.
Zmiana dłużnika – osoba trzecia może wstąpić za zgodą dłużnika w oparciu o:
o Umowę pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela
o Umowę pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika
W powyższych sytuacjach wobec dłużnika zobowiązanie wygasa
 Zwolnienie z długu dokonane przez wierzyciela zwalnia z długu dłużnika, o ile dłużnik zwolnienie
przyjmuje
 Poprzez świadczenie w miejsce wykonania- następuje wówczas, gdy dłużnik w celu zwolnienia się
ze zobowiązania świadczy coś innego, a wierzyciel świadczenie przyjmuje

(…)

… nie
można przypisać winy.
KARY UMOWNE
Jest to tzw. dodatkowe zastrzeżenie umowne, w ramach którego dłużnik zobowiązuje się do zapłaty
określonej kwoty lub kwoty wynikającej z określonego sposobu naliczenia w wypadku nie wykonania
wskazanej w umowie czynności.
Kary umowne nie wynikają z mocy samego prawa; musza być podniesione w umowie, w której także
musi być wskazana wysokość i sposób liczenia tych kar. Kar umownych nie domniemywa się, a brak
ich uregulowania w umowie je wyklucza.
Kary umowne należą się wierzycielowi bez względu na wysokość poniesionej szkody, a nawet
wówczas gdy szkody żadnej nie poniesiono. Wierzyciel dochodząc kar ustawowych, wystarczy że
wykaże, że ziściła się przesłanka dla której kary umowne ustalono np. niewykonanie w terminie. Jeżeli
umowa nie stanowi inaczej, to wówczas kara umowna
… są wierzycielowi z mocy
samego prawa jak tzw. odsetki ustawowe (dziś to ok. 13,5% w skali roku). Strony mogą w umowie
stosowanie odsetek wyłączyć, mogą określić inną jak ustawowa ich wysokość, maksymalnie jednak
do wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Odsetki należne są
wierzycielowi w każdej sytuacji, także wówczas gdy wierzyciel nie poniósł szkody i gdy dłużnikowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz