Wykład - kara umowna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - kara umowna - strona 1 Wykład - kara umowna - strona 2

Fragment notatki:

KARA UMOWNA - ART. 483-485.
To zastrzeżenie umowne, mocą którego strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania zob. nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.
Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara
umowna).
§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z
zobowiązania przez zapłatę kary umownej.
To przykład składnika podmiotowo istotnego. Dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych. Nie może być
zastrzeżona na wypadek naruszenia zob. pieniężnych - ustawodawca chciał uniknąć obchodzenia przepisow o
lichwie.
Wynikający z zastrzeżenia obowiązek zapłaty kary umownej ma charakter:
1. 1. warunkowy - jest uzależniony od naruszenia zobowiązania (niewykonania lub nienależytego
wykonania);
2. 2. uboczny (wtórny) - głownym obowiązkiem dłużnika jest nadal spełnienie świadczenia niepieniężnego i
nie może się on - bez zgody wierzyciela - z niego zwolnić płacąc karę umowną. Zastrzeżenie to nie tworzy
dla dł. zobowiązania przemiennego;
3. 3. akcesoryjny - dzieli losy zobowiązania głownego. Jeśli z jakiś przyczyn upadnie zobowiązanie głowne,
to tym samym nieaktualny staje się obowiązek zapłaty kary.
Funkcje kary umownej:
a) a) daje wierzycielowi pewne zabezpieczenie, dyscyplinuje dłużnika;
b) b) ułatwia dochodzenie odszkodowania - nie musi dowodzić szkody i jej wysokości;
c) c) ma charakter represyjny - może przewyższać wartość szkody. Pełni f-cje zryczałtowanego
odszkodowania.
Przesłanki dochodzenia kary umownej :
1. 1. musi istnieć ważne zastrzeżenie umowne. (w systemie gospodarki uspołecznionej istniały kary
umowne zastrzegane przez samą ustawę i były bardzo rozpowszechnione, przepisy często zobowiązywały
wierzycieli do dochodzenia tych kar bez względu czy on chciał czy nie);
2. 2. musi dojść do takiego naruszenia zob., na wypadek którego karę zastrzeżono,
1
3. 3. muszą być spełnione przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika wg. zasad ogólnych
- Kara umowna jest bowiem sposobem naprawienia szkody, a nie wprowadzeniem odp. gwarancyjnej.
Oczywiście strony w umowie mogą zastrzec karę umowną i jednocześnie rozszerzyć odp. dłużnika, ktora
będzie niezależna od winy (473), ale muszą to wyraźnie powiedzieć. Samo zastrzeżenie kary umownej nie
ma tego znaczenia i nie może być interpretowane jako wprowadzenie zaostrzonej odp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz