Zastrzeżenia umowne- zadatek, umowne prawo odstąpienia i kara umowna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastrzeżenia umowne- zadatek, umowne prawo odstąpienia i kara umowna - strona 1

Fragment notatki:


Dodatkowe zastrzeżenia umowne W nauce prawa cywilnego wyróżnia się dodatkowe zastrzeżenia umowne, które wraz z warunkiem i terminem należy kwalifikować do tzw. accidentalia negotii - postanowień dodatkowych w umowie . Należą do nich: - Zadatek - Prawo odstąpienia od umowy - Kara umowna Zadatek: Przez zadatek rozumie się pewną sumę pieniężną lub rzecz daną przy zawarciu umowy . Szczególna rola zadatku ujawnia się w razie niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. W przypadku takim wierzyciel może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli go sam dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej i to bez względu na to czy poniósł szkodę i w jakiej wysokości. Umowne prawo odstąpienia Ustawa zezwala na zastrzeżenie w umowie prawa odstąpienia. Prawo to polega na tym ze stosownie do treści dokonanego zastrzeżenia - jedna albo każda ze stron umowy może od niej odstąpić bez konieczności uzasadnienia tej decyzji W razie wykonania prawa do odstąpienia od umowy umowie uważa się za niezawartą i strony zobowiązane są do zwrócenia sobie tego co do tej pory sobie świadczyły . Kara umowna W zastrzeżeniu kary umownej strony postanawiają że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi zapłata określonej sumy pieniężnej. Kara umowna zastępuje odszkodowanie przewidziane w razie niewypełnienia zobowiązania i dlatego dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Kara umowna należy się wierzycielowi bez względy na wysokość poniesionej szkody, natomiast brak szkody stanowi podstawę do obniżenia wysokości kary umownej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz